Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona256257258259[260]261262263264Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bronowscy - Bzowscy
Bunińscy
3. Feliks, syn Macieja, od brata Mikołaja kupił w r. 1542 za 150 grz. części wsi Bunino, Maczniki i Rzekty (P.1394 k.491), a w r. 1544 na połowie owych części oprawił posag 200 zł. żonie swej Annie Kemblanównie Wszołowskiej, córce Mikołaja (I. i. D. Z. Kal.6 k.372v). W r. 1551 dostał zobowiązanie sprzedaży za 400 grz. części w tychże wsiach od brata Andrzeja (I. Kal.13 s.485). Wspólnie z żoną, części w Mącznikach i Rzektach sprzedał w r. 1553 za 500 grz. Stanisławowi Sulisławskiemu (P.1396 k.103), a jednocześnie Feliks oprawił żonie 205 zł. na połowie Bunina (ib.; R. Kal.1 k.15v). Córce, pannie Dorocie, zapisał 1576 r. posag 300 zł. (I. Kal.44 s.375). Przeprowadzając w r. 1582 działy pomiędzy swymi synami, Wojciechem i Marcinem, pierwszemu z nich dał po swej śmierci części w Buninie (R. Kal.5 k.264). Żył jeszcze w r. 1584 (I. Kal.50 s.635, 925), nie żył już w r. 1587 (ib.54 s.246). Córka Dorota, w r. 1582, krótko po 10/II, wyszła za Jana Podbielskiego. Z synów, Marcin występował w r. 1578 (ib.45 s.175). W r. 1587 swe części w Buninie, przypadłe z działu z bratem Wojciechem, zastawił za 400 zł. temu bratu (ib.54 s.246). Żył jeszcze w r. 1602, kiedy to części Bunina sprzedał za 1.000 zł. bratu Wojciechowi (R. Kal.7 k.446v).

Wojciech, syn Feliksa i Wszołowskiej, w r. 1578 zapisał 50 zł. długu bratu Marcinowi (I. Kal.45 s.175). Na połowie części Bunina, kupionej od ojca, zapisał w r. 1582 posag 350 zł. żonie swej Annie Falibowskiej, córce Piotra (R. Kal.5 k.265v). T. r. zastawił jej za 350 zł. te części w Buninie, które nie podległy oprawie (I. Kal.48 s.923). Drugiej swej żonie Barbarze Węgierskiej, córce Mikołaja zaślubionej w r. 1587, krótko po 27/I (ib.54 s.6, 7), oprawił w r. 1588 posag 300 zł. na połowie części w Buninie (R. Kal.6 s.5). Części Bunina rezygnował w r. 1624 swym synom Przecławowi i Stanisławowi (R. Kal.10 j.270v), a wspólnie ze swą trzecią żoną Dorotą Sławoszewską, macochą powyższych synów, dostał od nich pewne części tej wsi w dożywocie (ib. k.271v). Dorota z Sławoszewskich, bezdzietna, nie żyła już w r. 1625 (I. Kon.44 k.173v). Wojciech żył jeszcze w r. 1631 (I. Kal.97a s.439), nie żył już w r. 1635 (I. Kal.101 k.1267). Córka jego była Marianna, w l. 1629-55 żona Piotra Pruślińskiego.

1) Przecław, syn Wojciecha, występował w r. 1624 (ib.90b s.3110), a w r. 1634 był już mężem Anny z Wierzbna Pawłowskiej, córki Marcina i Zofii z Modrzewskich (Kośc.297 k.179v). Wedle zobowiązania danego w r. 1624, części odziedziczone po rodzicach w Buninie sprzedał 1635 r. za 3.000 zł. bratu swemu Stanisławowi (R. Kal.11 k.648v). Żonie Pawłowskiej oprawił w r. 1639 posag 3.000 zł. (Rel. i Z. Kal.1c k.423). Dla zrodzonych z Pawłowskiej dzieci ustanowił w r. 1639 opiekunów, brata Stanisława i Andrzeja Bojanowskiego (I. Kal.105 s.126). Anna i jej siostry dostały t. r. od swej matki pewne łąki i role we wsi Robczysko i sprzedały to za 700 zł. Janowi Gorzyckiemu (R. Kal.12 k.68). Oboje małżonkowie żyli jeszcze w r. 1650 (I. Kal.116 s.1433b). Przecław już nie żył w r. 1666.

2) Stanisław, syn Wojciecha, występował w r. 1624 (ib.90b s.2784, 3010), wzajemne dożywocie z żoną swą Anną Katarzyną Mączyńską spisał w r. 1628 (R. Kal.11 k.22). Była ona wdową 1-o v. po Piotrze Wolczkowskim, a córką Marcina i Zofii Modrzewskiej (I. Kal.99b s.1842). Dziedzic części w Buninie 1635 r. (I. Kal.101 s.1267). Żył jeszcze w r. 1644, kiedy części Bunina wydzierżawił Mańkowskim (ib.110a s.636), nie żył już w r. 1647, kiedy to jako wdowa po nim występowała Katarzyna Mączyńska, (ib.118 s.1164). Żyła jeszcze w r. 1652. (ib.116 s.900, 901, 1803). Synami Stanisława byli Andrzej i Wojciech, o którym niżej, Jan i Jakub, znani tylko ze wzmianek z l. 1647-52 (ib.113 s.1091; 118 s.1164).

(1) Andrzej, syn Stanisława i Mączyńskiej, występował w r. 1650 (ib.), dziedzic części Bunina w r. 1677 (ib.138 s.1372). W r. 1690 obłożnie chory, mąż Zofii Siekierzeckiej (ib.146 s.69). Zofia była już wdową w r. 1704, kiedy występowała wraz z synem Kazimierzem i niezamężną córką Jadwigą (ib.157 s.16). Nie żyła już w r. 1724. Druga córka z niej zrodzona, Marianna, żona Stanisława Koszutskiego, scedowała t. r. Władysławowi Biernackiemu części we wsi Bonino zwane " Kaczkowszczyzna", odziedziczone obok brata i innych swych sióstr (ib.161 s.325). A więc tych córek Andrzeja było więcej niż dwie!

Kazimierz, syn Andrzeja i Siekierzeckiej, w l. 1708-14 mieszkał w Czekanowie i wtedy był mężem Heleny Borzysławskiej, córki Zygmunta i Katarzyny z Biernackich (ib. s.161). Z ran zadanych sobie przez Konstantego Malczewskiego umarł 1720.4/VI r. we wsi Ciechel i został pochowany u Reformatów w Kaliszu (LM Kucharki; I. Kal.161 s.404). Helena przeżyła męża swego niedługo, bo już nie żyła w r. 1730 (ib.167 s.122). Synowie Kazimierza: Józef, ochrzcz. 1708 r., Antoni, ochrzcz. 1711.13/I (17/VI?) r. (Lewków), i Jan Chryzostom, o którym niżej. Córki: Marianna, w l. 1730-66 żona Kazimierza Klimuntowicza Magnuskiego, Ewa, ochrzcz. 1712.2/II r., Zofia, ochrzcz. 1713.13/IV r. (ib.), żona 1-o v. Pawła Chmielińskiego, 2-o v. w r. 1736 zaśłubiła Stanisława Skąpskiego, 3-o v. w r. 1753 żona Józefa z Wybranowa Chlebowskiego, Katarzyna Justyna, ochrzcz. 1714.5/IV r. (ib.), zmarła 1720.24/III r. (LM Kucharki).

Jan Chryzostom, syn Kazimierza i Borysławskiej, ur. około 1718 r. pozostawał w r. 1734 pod opieką szwagra Kazimierza Magnuskiego (I. Kal.171/3 s.35). Części Bunina, zarówno odziedziczone po ojcu, jak i po Michale Żółtowskim rodzącym się z Urszuli B., sprzedał w r. 1746 za 8.860 zł. Janowi Kantemu Biernackiemu, skarbnikowi piotrowskiemu (ib. 185/9 k.178v). Żył jeszcze w r. 1766 (ib.206/8 k.81v, 82). Nie żył już w r. 1782. Z żony Marianny Tarnogórskiej, córki Piotra i Ludwiki z Mierzewskich (P.1359 k.437), miał synów: Stanisława, o którym niżej, Ignacego, Antoniego, Józefa i Piotra, żyjących w r. 1787 (I. Kal.227 k.421v).

Stanisław, syn Chryzostoma i Tarnogórskiej, pisał się "Korabitą" instygator sądu ziemskiego kaliskiego 1779 r. (I. Kon.82 k.83v), komisarz województwa kaliskiego (I. Kal.227 k.421v), komisarz cywilno-wojskowy województwa kaliskiego, mąż Antoniny Byszewskiej, córki Ignacego, sędziego grodzkiego łęczyckiego, i Reginy Gulenty, spisał z nią w r. 1792 wzajemne dożywocie (I. Kon.84 k.403).

(2) Wojciech, syn Stanisława i Maczyńskiej, nie żył już w r. 1683 kiedy występowała po nim Anna Dachowska i niezamężna córka Urszula (P.1106 I k.50v). Anna już nie żyła w r. 1698 (P.1134 III k.15). Urszula była w l. 1698-1705 żoną Antoniego Żółtowskiego.

II. Paweł zw. "Gachem", syn Mikołaja i Beaty z Mącznik. Dziedzic części w Buninie, od Małgorzaty Karskiej, żony sław. Tomasza Krala, mieszczanina kaliskiego, nabył w r. 1514 część w Karsach (I. i D. Z. Kal.2 k.25). Od Małgorzaty Gałęskiej i Agnieszki Pawłowskiej kupił w r. 1518 za 40 grz. ich część ojczystą w Karsach Podłężnych (ib. k.53). W r. 1524 kupił za 20 grz. od Mikołaja Karskiego jego część w tej wsi (ib. k.90v). W r. 1526 w dziale z braćmi Maciejem i Marcinem nabył od nich za 10 grz. należną im część w Karsach Podłężnych (ib. k.112v). Części w Bninie, nabył w r. 1534 za 200 grz. od brata Pawła (P.1393 k.651v). W r. 1539 od niedzielnego Jana Karskiego kupił za 50 grz. części w Karsach Podłężnych (I. i D. Z. Kal.6 k.344v). W r. 1545 całe części w tej wsi sprzedał za 50 grz. Janowi Karskiemu (ib. k.400v). T. r. płacił winę, bowiem nie stanął z pozwu Karskiemu o zwrot dokumentów na należną mu część wsi Karsy (I. i D. Z. Kal.7 k.77v). W r. 1547 był mężem Agnieszki Karskiej (ib. k.241). Otrzymał w r. 1550 zobowiązanie od brata Marcina sprzedaży za 100 grz. pustego łana z Bninie (I. Kal.12 II s.568). W r. 1551 zobowiązał się rezygnować swym synom: Mikołajowi dwa łany osiadłe i dwa łany puste w Bninie (I. Kal.13 s.399), zaś Jakubowi sześć łanów w tejże wsi (ib.14 s.1282). Córce swej Katarzynie zapisał 1559 r. sumę 100 grz. (ib.24 k.446), synowi Piotrowi dał w r. 1561 dwa puste łany w Buninie, trzech kmieci osiadłych w tejże wsi sprzedał mu za 200 grz. (P.1397 k.94). Nie żył już w r. 1564 (I. Kal.29 s.309, 602). Agnieszka nie żyła już w r. 1592 (ib.59 s.435). Córki Pawła: Dorota zaślubiła w r. 1550 Jana Przybysławskiego, Zofia, w l. 1568-78 żona Sebastiana Kurowskiego, Katarzyna, w l. 1570-71 żona Grzegorza Podkockiego. O wspomnianym wyżej synu Mikołaju nie wiem nic więcej. Inni wynowie to: Piotr, Wojciech, Jakub, Wawrzyniec, o których niżej, i Ambroży, zabity w r. 1564 przez brata Wawrzyńca. Wizji ciała dokonano 17/X w Kaliszu na żądanie braci, Wojciecha, Jakuba i Piotra (ib.29 s.983).

1. Piotr, syn Pawła i Karskiej, żeniąc się w r. 1559 z Anną Droszewską, córką Wojciecha, przed ślubem zobowiązał się oprawić jej posag 200 grz. na połowie części w Buninie i Karsach Podłężnych (ib.24 k.445v). Dopełnił tej oprawy w r. 1561 (P.1397 k.93v). Części macierzyste w Karsach, kupione od siostry Kurowskiej, sprzedał w r. 1577 za 1.000 zł. bratu Jakubowi (R. Kal.11 k.428v). Części w Buninie i Karsach sprzedał w r. 1584 za 1.400 zł. Janowi Gałęskiemu Pietruszce (R. Kal.5 k.390). Żyli jeszcze oboje w r. 1596 (I. Kal.63 k.179). Anna Droszowska już nie żyła w r. 1611 (ib.77a s.590). Piotr nie żył już w r. 1615. Oboje byli bezdzietni (I. Kal.81 k.527v).

2. Wojciech "Gach", syn Pawła i Karskiej, pisany czasem "Senior" w r. 1552 był mężem Anny Szczurskiej, córki Stanisława (ib.15 k.480v) dziedziczki części w Szczurach 1557 r. (ib.22 k.319v, 320). W r. 1565 część w Karsach oraz dwa łany i łan z siedliskiem pustym w Buninie wyderkofał za 400 grz. bratu stryjecznemu Feliksowi (I. i D. Z. Kal.6 k.545v). Anna Szczurska w r. 1574 połowę części w Szczurach i w pustce Siakowie(?) dała synowi Jakubowi, jako jego wyposażenie dobrami rodzicielskimi (R. Kal.4 k.130v; I. Kal.42 s.251). Anna w r. 1580 sprzedała za 2.000 zł. Annie Szczycińskiej, wdowie po Wojciechu Wturkowskim, części w Szczurach (R. Kal.5 k.153). Oboje małżonkowie zapisali w 1582 r., córkom swym Annie, Małgorzacie i Zofii posagi, po 200 zł. każdej (I. Kal.48 s.1154). Wojciech ogród "Grzywaczewski" w Buninie dał 1586 r. synowi Jakubowi (R. Kal. k.558). Wspólnie z bratem Wawrzyńcem części "Wielkiej Łąki" we wsi Krępe, koło granicy Kars, sprzedali 1590 r. za 200 grz. Jerzemu Kiełczewskiemu (ib.6 s.291). Anna w r. 1594 części wsi Szyakowo(?) sprzedała za 1.000 zł. synom swym Janowi i Wojciechowi (ib. k.872v). Wojciech t. r. ogród w Karsach Podłężnych rezygnował bratu Wawrzyńcowi wzamian za dom zwany "Gorczyńskiego" w tychże Karsach (ib. k.840, 841). Płosę roli w Karsach Podłężnych wydzierżawił 1595 r. swej córce Annie, zamężnej Wrocławskiej (I. Kal.62 s.800). Żył jeszcze 1602 r. (ib.68 s.280). Nie żył już w r. 1610 (ib.76 s.1192). Anna Szczurska żyła jeszcze 1596 r. (I. Kal.63 k.737v), a chyba również i 1598 r. (I. i D. Z. Kal.28 k.86). Córki Wojciecha: Anna, Małgorzata i Zofia, w r. 1574 niezamężne (I. Kal.42 s.254). Anna, 1-o v. w r. 1595 żona Jana Wrocławskiego (Zrocławskiego) z księstwa Śląskiego, w r. 1604 wdowa po nim (ib.70 k.266v), 2-o v. sławetnego Jakuba Maląka, mieszczanina z Kobylina. Małgorzata wyszła w r. 1605, krótko przed 10/VIII, za Adama Jelitowskiego, a była 2-o v. w 1612 r. żoną Jana Jelitowskiego. Synowie: Jakub i Jan, o których niżej, Wojciech, wspomniany w r. 1594 (R. Kal.6 k.872v), który w r. 1623 Janowi Pacynowskiemu rezygnował części wsi Syakowo(?) (ib.10 k.129).

1) Jakub, syn Wojciecha i Szczurskiej, zwany "Młodszym" dla odróżnienia od stryja. Siostrom swym zapisał w r. 1574 po 33 zł. każdej (I. Kal.42 s.254). Ożenił się w r. 1574 z Teofilą (Bogumiłą) Węgierską córką Macieja, której wtedy jej teść Wojciech B. zobowiązał się oprawić 600 zł. posagu na połowie części Bunina (ib. s.257, 942), a oprawił w r. 1576 (R. Kal.4 k.335v). Im obojgu w 1584 r. brat Teofili, Andrzej Węgierski, wydzierżawił na trzy lata części wsi Węgry w p. kal. (I. Kal.50 s.674). Jakub w r. 1594 sporządził z tą żoną zapis wzajemnego dożywocia (R. Kal.6 k.874). Części pustki Syakowo(?) w p. kal., nabyte od matki Anny Szczurskiej, dał na wieczność 1598 r. Janowi Pacynowskiemu cz. Jelitowskiemu, ten zaś zapisał mu 30 zł. długu (I. i. D. Z. Kal.28 k.86, 88v). Żona Teofila Węgierska w 1602 r. skasowała swoją oprawę (I. Kal.68 s.271). Jakub w r. 1617 r. części Bunina sprzedał za 2.000 zł. bratanicy swej Mariannie zamężnej Szczawińskiej, zachowując dla siebie i swej żony dożywocie (I. i D. Z. Kal.28 k.290v, 293). W r. 1621 sprzedał części wsi Karsy Podłężne za 700 zł. Janowi Szczawińskiemu (R. Kal.9 k.454). Żył jeszcze w r. 1622 (I. Kal.88a s.467).

2) Jan, syn Wojciecha i Szczurskiej, występował w r. 1594 (R. Kal.6 k.872v). Na częściach swych w Buninie i Karsach Podłężnych oprawił w r. 1602 posag 800 zł. żonie swej Katarzynie Głuchowskiej, córce Stanisława; zaślubionej t. r., krótko po 23/II (ib.7 k.498v; I. Kal.68 s.273). W r. 1604 Katarzyna już jako wdowa po Janie dopisała Wojciechowi B. do długu 300 zł. sumę 30 zł. (I. Kal.70 k.433v), a w r. 1605 zapisała dług 200 zł. swej córce Mariannie (I. Kal.71 s.877). Katarzyna była w 1628 r. 2-o v. żoną Jana Kowalewskiego i wtedy scedowała Mariannie wszelkie swe prawa na Buninie i Karsach Podłężnych (Karsach Podleśnych) (I. i D. Z. Kal.28 k.508v). Ta córka, jedyna spadkobierczyni ojca, znajdowała się w r. 1608 pod opieką stryja Jakuba (Py.134 k.115). W l. 1617-55 była żoną Adama Szczawińskiego.

4. Jakub, syn Pawła i Karskiej, pisany czasem "Senior", wspomniany już w r. 1551 (I. Kal.14 s.1282). W r. 1559 mąż Jadwigi Tarchalskiej, córki Wojciecha (ib.24 k.125), która t. r. otrzymała od Katarzyny Gaszyńskiej część młyna wodnego we wsi Topola (I. i D. Z. Kal.6 k.443v). Jadwiga wspólnie z siostrami swymi 1559 r. dostała od ojca części Tarchał i pustej wsi Gorzyczki (Gorzechy?) (P.1396 k.782v). Jakub i jego brat Piotr kupili w r. 1568 za 200 zł. od siostry Kurowskiej część dóbr macierzystych w Karsach Podłężnych (R. Kal.3 k.65v, 67v). W r. 1577 Jadwiga już nie żyła, a Jakub od zrodzonej z nią swej córki Anny, zamężnej Pieniążkowej, odkupił za 1.000 zł. jej części po matce w Małej Topoli, Tarchałach i pustce Gorzyczkach oraz w pustce Kakarnowie (ib.4 k.429v). T. r. kupił za 1.000 zł. części macierzyste w Karsach od brata Piotra (ib. k.428v).Nna połowie części w Buninie, Karsach, Tarchałach, Topoli Małej i na częściach młyna w Topoli oprawił w r. 1580 posag 650 zł. drugiej swej żonie Urszuli Lubińskiej, córce Tyburcego, a wdowie po Walentym Rostodze (R. Kal.5 k.129). Części swe w Topoli Małej, Tarchałach i w pustkach Gorzyczki i Kakarnowo sprzedał w r. 1596 za 2.000 zł. zięciowi Pigłowskiemu (P.1401 k.755). Otrzymał w r. 1601 od Wojciecha Chwalęckiego cz. Kawieckiego zobowiązania sprzedania za 800 zł. części wsi

Bunińscy cz. Bonińscy h. Korab 1.
@tablica

Bunińscy cz. Bonińscy h. Korab 2.
@tablica

Karsy Podłężne (I. Kal.67 s.379). Części we wsiach Bunino i Karsy Podłężne sprzedał w r. 1611 córce i zięciowi Pigłowskim, zachowaując sobie jednak dożywocie (R. Kal.8 2v, 3v). Córki Jakuba i Tarchalskiej: Anna, w l. 1577-78 żona Jakuba Pieniążka z ziemi krakowskiej, Małgorzata, w r. 1578 części w Tarchałach i Małej Topoli oraz w pustkach Kakarnowo i Gorzechy(!), nabyte od siostry Anny, sprzedała za 800 zł. Rafałowi Leszczyńskiemu, staroście radziejowskiemu (ib.5 k.26), w l. 1583-85 żona Wojciecha Szczypierskiego, Katarzyna wreszcie, w l. 1598-1620 żona Andrzeja Pigłowskiego.

5. Wawrzyniec, syn Pawła i Karskiej, zabił w r. 1564 brata Ambrożego (I. Kal.29 s.983). W r. 1482 części w Buninie i w Karsach Podłężnych zastawił za 1.200 zł. swej żonie Katarzynie Głuchowskiej (ib.48 s.503). Żyła ona jeszcze w r. 1594, kiedy Wawrzyniec, piątą część roli zwanej "Dzialik" w trzeh polach w Brzeźnie sprzedał t. r. za 200 zł. Wojciechowi Buszkowskiemu, inne zaś części w Buninie sprzedał temuż za 1.000 zł. (R. Kal.6 k.830v, 839). Nie żył już 1596 r. (I. Kal.63 k.695v). Części wsi Karsy Podłężne sprzedał w r. 1596 za 1.000 zł. zięciowi Wojciechowi Chwalęckiemu cz. Kawieckiemu (R. Kal.7 k.21). Drugiej swej żonie Jadwidze Kurcewskiej córce Macieja i Doroty Sliwnickiej, oprawił w r. 1598 500 zł. posagu (ib. k.152v). Jadwiga w r. 1601 otrzymała od swej matki zapis 600 zł. długu (I. Kal.67 s.765). Wawrzyniec i jego druga żona żyli jeszcze 1603 r. (Kc.124 k.255), on nie żył już 1624 r. (I. Kal.90b s.2877). Córka Wawrzyńca i niewątpliwie Głuchowskiej były Agnieszka, w r. 1596 wydana za Wojciecha Chwalęckiego cz. Kawieckiego, i Ewa, w r. 1595 żona Wojciecha Buszkowskiego. Ewa, już wdowa, występowała w 1624 r. obok dzieci zmarłej siostry Chwalęckiej jako współspadkobierczyni ojca (I. Kal.90b s.2877). Zob. tablice 1, 2.

Mikołaj B., miał w r. 1499 termin z Barbarą Gorzycką (I. Kal.5 k.78bv). Mikołaj B. zw. Czech, "golota", nie stanął 1544 r. z pozwu o zabicie Doroty Wolskiej i jej córek (ib.7 k.326), a w r. 1546 został skwitowany przez synów i braci swych ofiar (ib.9 k.398v). Elżbieta, w r. 1545 żona Wojciecha Żakowskiego. Elżbieta B., wdowa po Wojciechu Jaskóleckim 1564 r. Ks. Mikołaj, w r. 1622 wikary (mansjonariusz) kolegiaty Naśw. Marii Panny w Kaliszu (I. Kal.88a s.53). Anna, żona Jana Wardęskiego. Oboje nie żyli 1719 r.Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona256257258259[260]261262263264Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników