Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona260261262263[264]265266267268Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bronowscy - Bzowscy
Buszkowscy, Boszkowscy
Aleksy B. h. Warnia, występował w województwie kaliskim w r. 1497 (St. Pr. Pol. Pomn.VII).

Jakub zw. "Nerka" ("Nyrka") z Boszkowa nabył za 40 grz. od Jadwigi, ciotki Jana Paksińskiego "Pastwy", części w Noskowie i Siedlcu i otrzymał w r. 1494 od tego ostatniego poręczenie uwolnienia tych dóbr od obciążeń (G.23 k.71v). Jakub ten sprzedawszy za 15 grz. Mikołajowi B. grunt w Boszkowie zw. "Lasczyński" (od "Laska") oraz część "Lasczyńską" w Siedlcu, zobowiązał się w r. 1501 uwolnić te dobra od obciążeń (G.24 k.151). Trzy morgi w Buszkowie i część "Lasczyńską" w tejżę wsi sprzedał sposobem wyderkafu w r. 1511 za 12 grz. Elżbiecie Słonkowskiej, żonie Piotra B. (G.19 k.186). Ponowił tę transakcję w r. 1514 za 10 grz. (G.25 k.484). Rodzonemu siostrzeńcowi Andrzejowi B. zobowiązał się 1513 r. sprzedać za 24 grz. swe części w Boszkowie (G.25 k.416v). Miał w r. 1515 termin z Katarzyną Mikołajczewską i Janem B. "Szetą" (małżonkami?), którzy wygnali go z części ojczystej w Boszkowie, należnej mu wzamian za część Kościeszek wskutek dokonanego podziału (P.866 k.282v). T. r. swoją część w Boszkowie, część "Łaszczyńską" w tej wsi nabytą wieczyście od Laski B., oraz trzy morgi "Żyrantowskie" w tejże wsi wyderkował za 120 grz. Jarosławowi z Wrzący, tenutariuszowi miasta Koła (I. i D. Z. Kal.2 k.31v). W r. 1516 część "Jakubowską" w Boszkowie sprzedał sposobem wyderkafu za 10 grz. Marcinowi B. zw. "Szpetka" (G.335a k.38). Jakub B. "Nerka" z Wilczyna część rodzicielską w Siedlcu sprzedał w r. 1521 za 12 grz. Marcinowi B. zwanemu "Szpet" (G.335a k.59). "Nerka" B. część "Liszkowską" we wsi Biela w p. gnieźn. sprzedał 1524 r. za 20 grz. Wincentemu Górskiemu (Z. Kon.6 k.20v). Nie żył już w r. 1527, kiedy to jego siostrzeniec Maciej B., sługa Andrzeja, Marcina i Mikołaja braci Górskich, sprzedał im za 20 grz. pusty łan "Nerczyński" w Bieli (Z. Kon.6 k.34). Bracia Jakub i Aleksy (może synowie Jakuba "Nerki") sprzedali w r. 1531 za 400 grz. części w Boszkowie Janowi, Stanisławowi, Krzysztofowi, Mikołajowi i Marcinowi Sokołowskim z Warzymowa (P.1393 k.448v). Z tych braci, Aleksy B. "Nerka" części w Boszkowie i Siedlcu sprzedał w r. 1544 za 100 grz. Stanisławowi i Janowi Tomickim (ib. k.131v). Chyba ten sam Aleksy wzywał w r. 1543 Sebastiana, Adama i Wojciecha do uwolnienia części "Mroczkowskiej" i "Jakubowskiej" w Siedlcu (I. Kon.3 k.414v). Imię Aleksy nie należy do często spotykanych, możnaby więc sądzić, iż B-cy z przydomkiem "Nerka" pozostawali w bliskim stosunku do wspomnianego wyżej Aleksego B. h. Warnia.

Jakub, mąż Barbary Jastrzębskiej, córki Macieja i Elżbiety Rzyszyńskiej, która to Barbara w r. 1522 miała termin z bratem Mikołajem Jastrzębskim i siostrą Małgorzatą, wdową po Janie Przedzyńskim, o wygnanie jej z części dóbr macierzystych Wilczyno, Górka i Marszewo w p. gnieźn. (G.28 k.73, 87v). Żonie tej w r. 1525 zastawił za 50 grz. część w Boszkowie (ib. k.187v). Od Katarzyny, żony Nasiegniewa Lubienieckiego, kupił w r. 1526 za 50 grz. częsci Siedlca (ib. k.218; I. Kon.2 k.120). Wspólnie ze swą żoną części zwane "Kościeszka" i "Mroczkowska" w Boszkowie sprzedali w r. 1530 braciom Warzymowskim (Sokołowskim z Warzymowa) za 50 grz. (P.1393 k.358). Barbara, jako współspadkobierczyni zmarłego brata Mikołaja, wspólnie ze swą siostrą Słonkowską sprzedały w r. 1532 za 40 grz. dom na podzamczu w Krakowie Mikołajowi Kotwiczowi, wojskiemu kaliskiemu (I. i R. Z. Kal.4 k.275v). Obydwie te siostry dwa łany w Marszewie sprzedały w r. 1533 za 150 grz. Mikołajowi Wilczyńskiemu (G.30 k.27v). Barbara "Kościeska" swą część zw. "Jastrzębską" w Wilczynej Górze, dobra swe macierzyste, sprzedała w r. 1534 za 200 zł. Maciejowi Lewinowi Rzeszyńskiemu (P.1393 k.634v), w t. r. swe części we wsiach Wielkie Rzyszyno i Kościeszki z borem w Pustej Woli należącym do Małego Rzyszyna w p. kruszw. dała swym córkom: Annie, Anastacji i Agnieszce, a wspólnie z tymi córkami części w Małym Rzyszynie sprzedała za 150 grz. krewmnym swym, ks. Feliksowi, kanonikowi kruszwickiemu, Maciejowi i Stanisławowi Rzyszuyńskim Lewinom, braciom (ib. k.619v, 620). W r. 1535 owa Barbara, nazwana też Kozielską (P.875 k.254v, 259), bowiem wraz z siostrą obok Wilczynej Góry w p. gnieźn. i Rzyszyna W. i M. w p. kruszw. miały i Kozielsko w p. kruszw. Jakub nie żył już w r. 1541, a Barbara sprzedała wtedy odziediczoną po swym bracie Mikołaju połowę Jastrzębnik w p. kal. za 100 zł. Jakubowi Jastrzębskiemu (G.335a k.250v). Córki Jakuba i Barbary były już w l. 1544-45 zamężne: Anna za Janem Raczyńskim cz. Laskim, Anastazja za Piotrem Sarnowskim, Jadwiga za Wojciechem Ruchockim. Ta ostatnia wspomniana i w 1546 r. (I. Kon.4 k.119, 162v, 163; G.335a k.328v).

Marcin B. nabył wyderkafem w 1490 r. od rodzonego wuja ks. Mikołaja z Ostrowąsa za 60 grz. część w Ostrowąsie (G.15 k.54). Marcin B. od Elżbiety, córki zmarłego Grzegorza B., brał 1496 r. w zastaw za 30 grz. jej część w Boszkowie (G.16 k.162v). i ponowił tę transakcję w r. 1499 (G.18 k.78). Marcin, dziedzic w Boszkowie, w r. 1502 od Jana Paksińskiego i ciotki jego Jadwigi kupił za 40 grz. część "Grzegorzewską" w Boszkowie i Siedlcu (G.25 k.213; Py.169 k.228v). Pożyczywszy 6 grz. od Jakuba Baranowskiego Ostrowąsa, zastawił mu w r. 1504 część w Siedlcu (I. Kon.1 k.328). Z żony Barbary, nie żyjącej już w r. 1517, miał syna Jana, który wówczas skarżył Jarosława z Wrzący o wygnanie z części w Boszkowie (P.866 k.408v, 421). Marcin B. ze swym niedzielnym synem Janem płacić mieli w r. 1512 winę, bo nie stanęli z pozwu Jakuba B. o wygnanie go z części Boszkowa (P.865 k.175v).

Marcin B. zw. "Szpeta" (Spetha, Szpetha, Shpetha) występował w r. 1513 (G.25 k.337). Od Jakuba B. "Nerki" kupił w r. 1521 za 12 grz. część w Siedlcu (G.335a k.59v). Nie żył już w r. 1539, kiedy wdowa po nim Jadwiga Siemieńska i ich dzieci: Sebastian, Adam, Wojciech, Anna, wdowa po opatrznym Marcinie Potockim, Katarzyna i Justyna, sprzedali za 500 grz. części w Boszkowie i Siedlcu Stanisławowi i Janowi Tomickim (P.1394 k.315). Sebastian, Adam i Wojciech "Szpetowie" nie dopuścili w r. 1533 intromisji do części w Boszkowie i Siedlcu braci swoich stryjeczno-rodzonych Mikołaja i Marcina (I. Kon.2 k.313). Spłacheć w Boszkowie i Siedlcu sprzedali sposobem wyderkafu w r. 1536 za 10 grz. Łukaszowi Lenartowskiemu (G.31 k.40v). Części Siedlca i Boszkowa kupili t. r. za 100 grz. od Marcina B., syna Mikołaja (I. Kon.3 k.1), a w r. 1537 nabyli od Mikołaja B. i jego syna Marcina części w tychże wsiach za 200 grz. (Z. Kon.6 k.90v). W r. 1543 występowali jeszcze jako niedzielni (I. Kon.3 k.414v). Może jeden z tych braci, Adam, był identyczny z Adamem, już nie żyjącym w r. 1583, ojcem Zygmunta, Sebastiana i Pawła (N.161 k.39v). Wspomniani tu bracia stryjeczno-rodzeni Mikołaj i Marcin, synowie Mikołaja, który żył jeszcze w r. 1537, to też chyba "Szpetowie"? Jan "Szpetha" zapewne mąż Katarzyny Mikołajewskiej, 1515 r. w Boszkowie i Kościeszkach (P.866 k.282v).

Piotr i Michał B-cy, bracia niedzielni, mieli w r. 1513 sprawę o pięć morgów pola z dziećmi zmarłego Tomasza B. (G.25 k.417v, 421). Nie stanęli z pozwu owych dzieci i w r. 1514 mieli płacić winę (P.866 k.12). Z nich Piotr w r. 1511 mąż Elżbiety Słonkowskiej, córki Mikołaja (G.19 k.186), która w r. 1514 od Jakuba "Nerki" nabyła sposobem wyderkafu trzy morgi "Żyrantowskie" i część "Leszczyńską" w Buszkowie (G.25 k.484). Piotr, Michał i Wojciech, bracia rodzeni i niedzielni, dziedzice w Boszkowie, 1519 r. nie stanęli z pozwu Michała B. o wygnanie go z części Siedlca (P.867 k.229). W r. 1521 miał ów Piotr sprawę ze stryjem swym Mikołajem zw. "Żyramt" o połowę folwarku "Żyrantowskiego" w Boszkowie (G.28 k.29). Od brata Michała nabył w r. 1531 za 50 grz. części w Boszkowie i Siedlcu (G.29 k.203v). Te części w r. 1532 sprzedał sposobem wyderkafu za 20 grz. swym dzieciom ze zmarłej już Elżbiety, tj. Andrzejowi, Janowi, Annie, Helenie i Małgorzacie (Z. Kon.6 k.71). W r. 1534 sprzedał za 20 grz. Janowi B. "Kokoszce" zagrodę w Boszkowie przy drodze do Gębic (G.262 k.127; 335a k.187). Części w Siedlcu w r. 1535 sprzedał wyderkafem za 12 grz. Małgorzacie B., żonie Jana Lenartowskiego (Z. Kon.6 k.86), zapewne swej córce, występującej jeszcze i w r. 1539 (I. Kon.3 k.122v). Od swego brata Michała kupił w r. 1541 za 60 grz. części w Boszkowie (ib. k.108v). Ten Michał w r. 1531 występował jako "B. zwany Słonkowski" i był wówczas dziedzicem w Słonkowie (G.29 k.203v).

Mikołaj B. zw. "Swiącki" dostał w r. 1514 od Jakuba B. "Nerki" zapis długu 2 grz. i jednego wiardunku na trzech stajach roli w Buszkowie (G.25 k.485). Nie żył już w r. 1535, kiedy występował jego syn Jan (I. Kon.2 k.364).

Jakub B., (raz mylnie nazwany Mikołajem), w r. 1514 mąż Zofii Gulczewskiej, córki Jakuba Gulczewskiego "Czuprachta" (G.25 k.522; 259 k.294). Ta Zofia wspólnie ze swą siostrą panną Barbarą sprzedały w r. 1516 za 50 grz. Stanisławowi Sobiesierskiemu części macierzyste w Sobiesierni (G.335a k.36). Jakub, ten sam czy inny, w r. 1516 lub nieco przed tą datą sprzedał części w Boszkowie Annie Szyszyńskiej, żonie Jakuba Gradlińskiego (P.866 k.367). Może ten Jakub B. identyczny z wspomnianym wyżej Jakubam B. "Nerką"?

Jan od Bartłomieja Jutroskiego nabył sposobem wyderkafu w r. 1525 za 30 grz. dwa łany we wsi Bestwin i część młyna wodnego w tejże wsi zwanego "Klimek" w p. pyzdr. (P.1393 k.51). Jan na połowie części w Buszkowie oprawił w r. 1527 30 grz. posagu żonie Małgorzacie Budzisławskiej, córce Bartłomieja (P.1393 k.159). Piotr na połowie swych części w Boszkowie oprawił w r. 1528 posag 20 grz. żonie swej Zofii Krzywickiej, córce Jana z ziemi rawskiej (Z. Kon.6 k.38). Oboje małżonkowie zabezpieczyli w r. 1534 na Boszkowie i Siedlcu 22 grz. długu Marcinowi Goryńskiemu (I. Kon.2 k.333). Jakub części w Boszkowie sprzedał w r. 1531 za 50 grz. żonie swej Małgorzacie Redeckiej, córce Jana (P.1393 k.390v).

Jan i Walenty, synowie Piotra, już nie żyjącego w r. 1549. Z nich Jan był w r. 1543 plebanem w Polanowicach (I. Kon.4 k.10). W r. 1549 obaj bracia, jako niedzielni, pożyczywszy 12 grz. od Macieja Wiśniewskiego, zastawili mu swą część w Siedlcu (I. Kon.5 k.164). Walenty, chyba ten sam, na połowie części w Boszkowie i Siedlcu oprawił w r. 1557 posag 30 grz. żonie Annie, córce zmarłego Jana B. (Z. Kon.6 k.197v). Części w pustce Siedlec sprzedał w r. 1559 za 300 grz. Marcinowi B. (P.1396 k.718). Nie żył już w r. 1572. Siostrami jego były, Barbara, wtedy żona sławetnego Jana Kijkowskiego, mieszczanina z Strzelna, a zapewne i nie żyjąca już Małgorzata, żona Sebastiana Kijanowskiemu (I. Kon.16 k.265).

Adam, w r. 1569 sługa Stefana Grudzińskiego, posesor trzech łanów we wsi Gruszka (N.155 k.16).

Nie żyjącego już w r. 1579 Stanisław miał synów Stanisława i Jana. Z nich Stanisław wydzierżawił w r. 1579 miasto Miłosław w p. pyzdr. Michałowi Drozdowskiemu (Py.116 k.418v). Żona tego Stanisława, Zofia Lucławska cz. Kaczanowska, córka Andrzeja, dostała w r. 1584 zobowiązanie od mężowskiego brata Jana B. rezygnowania sobie jego części w Miłosławiu (P.943 k.203). Stanisław spisał z żoną wzajemne dożywocie w r. 1585 (Py.122 k.127v). Nie żył już w r. 1593, kiedy występowała jego córka Anna, zrodzona z Kaczanowskiej (P.960 k.407). W r. 1605 Anna ta była żoną Marcina Garlińskiego. Jan, brat Stanisława, żył jeszcze 1590 r. (Py.125 k.446v).

Jakub, brat Petronelli, która w r. 1581, krótko po 11/I, wyszła za Jana Pomorzańskiego (G.59 k.33v). Brat i siostra występowali też i w r. 1599 (G.66 k.154v). Może ten sam Jakub był w l. 1587-1602 mężem Anny Wyszławskiej, córki Kaspra (G.62 k.605v; 67 k.329v). W r. 1599 wspomniana córka Jakuba i Anny - Jadwiga (Kc.123 k.326). Jakuba (czy tego?) siostrą była Dorota, która w r. 1588, krótko po 23/II, wyszła za Jakuba Kunowskiego (G.63 k.13v). Dorota żyła jeszcze w r. 1592.

Maciej był w r. 1585 mężem Barbary Zasułtowskiej, córki Wojciecha (Py.122 k.137v), spisał z nią wzajemne dożywocie w r. 1600 (P.1403 k.586). Bracia rodzeni Wojciech i Piotr 1585 r. (I. Kon.21 k.343). Anna, wdowa po Stanisławie B., zapisała 1590 r. dług swej matce sław. Zofii, żonie sław. Marcina Cielucha, obywatela poznańskiego (Kc.27 k.220v). Stanisław ożenił się w r. 1593 z Anną Wyszławską, córką Józefa, zapisując jej przed ślubem t. r. sumę 220 zł. (P.960 k.10v). Jak powiedziałem już przedtym, w tym samym czasie żył Jakuba B. mąż Anny Wyszławskiej. Czy w jednym lub drugim wypadku nie zaszła pomyłka co do imienia?

Wojciech, syn zmarłego Marcina, kupił w r. 1594 od Wawrzyńca Bunińskiego za 200 zł. piątą część roli zwanej "Dzialik" w Buninie w p. kal. i za 1.000 część w tejże wsi (R. Kal.6 k.830v, 838v). Te części sprzedał t. r. Jakubowi Bunińskiemu i jego żonie (ib. k.879). Ten to Wojciech był w l. 1595-1602 mężem Ewy Bunińskiej (I. Kal.62 s.1375; 68 s.1293).

Panna Anna, córka zmarłego Andrzeja, kwitowała w r. 1603 Dorotę ze Spławia Kościelecką, kasztelanową międzyrzecką (P.974 k.453). Mikołaj, syn Michała, okazywał 1604 r. rany zadane sobie przez mieszczan kcyńskich (Kc.124 k.547v). Jan B. z żoną Małgorzatą Gądkowską kwitował 1604 r. z zapisu Annę Ulatowską, wdowę po Bartłomieju Smuszewskim, z zapisu (I. Kal.70 k.492v). i t. r. zawierał kontrakt z Anną z Noskowa, wdową po Jakubie Gądkowskim (ib. k.295). Bartłomiej z p. konińskiego, nie żyjący już w r. 1605, ojciec Krzysztofa (I. Kon.32 k.126v), w l. 1605-11 mąż Anny Łątkowskiej cz. Gołkowskiej (ib. k.284v; G.71 k.273). Anna, żona Tomasza Wolskiego 1605 r. Sebastian, mąż Agnieszki Witkowskiej, córki Jana, która w r. 1610 skarżyła Annę z Kościelskich Dembińską o wyrzucenie jej z dzierżawy wsi Wysoka (N.60 k.420).

Paweł, w r. 1614 mąż Jadwigi Modliszewskiej, córki Wojciecha (P.992 k.60), spisał z nią w r. 1616 wzajemne dożywocie (P.1410 k.305). Umarł w r. 1617 lub 1618 (P.988 k.709; 100 k.337v). Wdowa żyła jeszcze w r. 1623 (G.76 k.356).

Jan w r. 1615 oprawił posag 500 zł. żonie Elżbiecie Kamienieckiej, córce Jana (P.1840 k.30).

Piotr, syn zmarłego Bartłomieja, zapisał 1612 r. dług 180 zł. Feliksowi Wardęskiemu (I. Kal.78 s.1256). T. r. żoną jego była Barbara Przybysławska, córka Wojciecha (P.988 k.201), wraz z którą wydzierżawili w r. 1615 części miasta Ciechel od małżonków Grzymisławskich (I. Kal.81 k.170). Skwitowała go w r. 1617 z 100 zł. Regina Swinarska, wdowa po Jerzym Przybysławskim (I. i D. Z. Kal.28 k.274). Piotr ten spisał w r. 1618 wzajemne dożywocie z żoną (R. Kal.9 k.123). T. r. on i jego żona zostali skwitowani przez Grzymisławskich z dzierżawy Ciechla (I. Kal.84 s.733). Barbara, jako współspadkobierczyni swego stryja Jana Przybysławskiego, sprzedała w r. 1618 za 300 zł. części po nim we wsi Karski Podleśne Reginie Swinarskiej, wdowie po stryju (R. Kal.9 k.379v). Piotr i Barbara 1624 r. wydzierżawili od Jakuba Baszkowskiego części Gałązek (I. Kal.90v s.2419).

Marcin, syn Andrzeja z województwa łęczyckiego, dał w r. 1620 zapis Krzysztofowi Mycielskiemu (I. Kal.86 s.1991). Nie wiem czy mamy tu do czynienia z kimś kto tylko przelotnie, np jednym pokoleniem zahaczył o wojewódzywo łęczyckie, czy też pochodził z rodziny wiodącej się z tamtej ziemi.Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona260261262263[264]265266267268Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników