Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona269270271272[273]274275276277Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bronowscy - Bzowscy
Bzowscy h. Nałęcz
Tomiła, wdowa po Wojtku z Bobolczyna 1405 r. (P.2 k.286v). Pani Dzierżka z Bobolczyna 1409 r. (P.3 k.85v). Żyła jeszcze 1428 r., kiedy występowała jako matka Sędziwoja (P.10 k.136). Bratem tego Sędziwoja był Iwan, nie żyjący w r. 1446, ojciec Jadwigi, wówczas też nie żyjącej (P.15 k.193). Sędziwój z Bobolczyna miał za żonę Luchnę, wspomnianą obok teściowej już w r. 1412 (P.3 k.188, 193), żyła jeszcze w 1427 r. (P.8 k.43v, 148). Sędziwój (Sadek, Sąd) na połowie Bobolczyna oprawił 1435 r. posag 50 grz. drugiej swej żonie Elżbiecie (P.1378 k.71). Miał 1445 r. termin z Mikołajem i Wincentym braćmi niegdy z Brodziszewa (P.15 k.131). Już nie żył w r. 1446, kiedy owi bracia zwolnili z pozwów i przypozwów jego synów Krzywosąda i Andrzeja z Bobolczyna, których przypozwali byli do terminu ich zmarłego ojca w sprawie spadku po zmarłym ich stryju Iwanie i jego córce Jadwidze, teraz zaś zrzekli się prawa bliższości do 70 grz., które Iwan wniósł na Bobolczyno (P.15 k.193). Był jeszcze i trzeci syn Sędziwoja, Jan, który w r. 1448 miał termin z Wincentym Czurzydłą z Bielaw (P.17 k.141. Nie wiem w jakim stasunku do synów Sędziwoja pozostawali bracia z Bobolczyna, Jan, Mikołaj i Dobrogost, który t. r. miali termin z tymże Wincentym z Bielaw (ib. k.121), a w r. 1459 z Przybkiem Sławieńskim (P.18 k.294v). Nie wiem również czym był dla nich Wincenty Bobolecki, którego żona Agnieszka miała 1490 r. posag 30 grz. oprawiony na Bobolczynie, a którrzy żyli oboje i w r. 1491 (P.21 k.172v, 216). Spośród synów Sędziwoja, Andrzej Bobolecki oprawił 1450 r. posag 70 grz. żonie Annie i skwitował jednocześnie jej rodzonego brata Tomasza ze Srzemu z jej dóbr ojczystych i macierzystych (P.1381 k.9). Jan, syn Sędziwoja, mąż Barbary, córki Romana z Goleńczewa, oprawił jej 1464 r. na jej częściach w Bobolczynie posag 50 grz., ona zaś część ojczystą w Golenczewie sprzedała wtedy za 100 grz. Maciejowi z Nieczajny (P.1393 k.260). Barbara 1464 r. płaciła winę z Golenczewa, bo nie stanęła z pozwu Marka niegdy Palędzkiego, obecnie w Golenczewie (P.19 k.108). Jan i Barbara występowali jeszcze 1478 r., kiedy to ona miała termin ze swym szwagrem Krzywosądem (P.855 k.68). Jan, dziedzic w Bobolczynie, kwitował 1481 r. Mikołaja Oporowskiego z ojcowizny i macierzyzny swej w Oporowie (P.855 k.114). Barbara nie żyła już 1485 r., a wniosła była na część mężowską z Bobolczynie 50 grz., wobec czego Jana pozywali o zwrot tej sumy jej siostrzeńcy (P.21 k.9, 38v). Nie żył już i on w r. 1487, kiedy to synowie brata Krzywosąda, także już zmarłego, Jakub, Stanisław, Andrzej i Mikołaj, rodzeni bratankowie i spadkobiercy Jana, mieli sprawę z rodzeństwem Golenczewskimi o uiszczenie 10 grz. (ib. k.100, 108). Ci bracia w 1488 r., otrzymali poręczenie od Marka Golenczewskiego, iż dzieci owego Marka nie będą ich niepokoić z tytułu prawa bliższości do 50 grz. wniesionych orzez ciotkę Barbarę Bobolecką na Bobolczyno (P.22 k.150v). Czterej powyżsi bracia Boboleccy zamienili Bobolczyno na Bzowo i poczęli zwać się Bzowskimi.

I. Jakub Bobolecki, potem Bzowski, syn Krzywosąda, występował 1494 r. jako brat stryjeczny Marcina Strzępińskiego i zmarłego już Sędziwoja Strzeleckiego (Kośc.230 k.31). Wraz z braćmi Stanisławem, Andrzejem i Mikołajem świadczył 1496 r. gotowość dokonania rozgraniczenia Bobolczyna od Oporowa Wojciecha Oporowskiego (P.856 k.184). W r. 1507 przeprowadził ze swymi trzema braćmi działy Bobolczyna (P.1390 k.13v). Wraz z braćmi Mikołajem i Andrzejem oraz bratankami po już zmarłym bracie Stanisławie dali 1513 r. Bobolczyno wraz z dopłatą 400 grz. Andrzejowi i Janowi braciom Bzowskim cz. Bienińskim, w zamian za Bzowo i Grabowiec, wsie położone koło Czarnkowa (P.786 s.456; 865 k.367v, 368). W r. 1514 zobowiązał się swej bratowej Jakubowej oprawić posag na tych częściach Bzowa i Grabowca, które przypadną mu w dziale (P.866 k.112). W r. 1520 swoje części w Bzowie i swą połowę we wsi Golcz w p. pozn. dał bratu Mikołajowi, zatrzymując jednak ich dożywocie (P.1391 k.48v, 49v). Żył jeszcze 1523 r. (ib. k.58v).

II. Stanisław z Bobolczyna, syn Krzywosąda, wspólnie z bratem niedzielnym Mikołajem wyderkowali 1487 r. części w Bobolczynie za 30 grz. Wincentemu Sławieńskiemu (P.1387 k.68). Czy nie ten to Wincenty Sławieński od posiadanych części przezywał się Boboleckim i o nim to była mowa wyżej? Stanisław na częściach w Bobolczynie, mających mu przypaść z działu braterskiego, oprawił 1493 r. posag 60 grz. żonie Katarzynie, córce Jana Przystanowskiego (P.1388 luzy k.4). Katarzyna występowała 1495 r. jako mająca oprawę na Bobolczynie (P.1383 k.86v). Stanisław w 15077 r. otrzymał z działu braterskiego części w tej wsi (P.1390 k.134v, 135). W 1513 r., w chwili dokonywania przez braci zamiany Bobolczyna na Bzowo, już nie żył, a ściślej mówiąc zaginął gdzieś bez wieści, bowiem bracia Jakub i Mikołaj poręczyli Bzowskiemu, iż stawią do akt Stanisława, jeśli powróci do kraju, stawią też synów, gdy tylko ci dojdą lat, celem potwierdzenia dokonanej teraz transakcji zamiennej (P.865 k.376v). Synowie Stanisława: Jan, Jakub, Sędziwój i Erazm, obok stryjów współdziedzice w Bobolczynie, w chwili dokonywania przez tych stryjów transakcji zamiennej byli jeszcze nieletni. W r. 1517 działając w asyście stryja Mikołaja całe swe części w tej wsi dali Janowi Binińskiemu w zamian za Bzowo, czyli praktycznie rzecz biorąc potwierdzili zamianę z r. 1513. Jednocześnie jednak przypadajacą im część Bzowa sprzedali za 200 grz. stryjowi Mikołajowi (P.1392 k.113v). Jakub, Sędziwój i Erazm Boboleccy w r. 1523 od Wawrzyńca Ozdbińskiego otrzymali zapis pięciu i pół grzywien czynszu rocznego wyderkafowego od sumy 80 grz. na Jabłonowie (P.11392 k.531). Z nich Jakub był niewątpliwie identyczny z Jakubem, już nie żyjącym w r. 1561, ojcem sióstr: Małgorzaty, wtedy żony Jakuba Bąkowskiego, mieszczanina kcyńskiego, i panny Doroty (P.903 k.728v). Owa Małgorzata, zwała się jeszcze Bobolecką, kwitowała po swym stryju Januszu(!) Boboleckim (Kc.115 k.356v). Erazm Bobolecki kwitował 1530 r. stryja Mikołaja ze swej części sumy 100 grz. którą Mikołaj zapisał był jemu i jego braciom, Janowi, Jakubowi i Sędziwojowi (P.871 k.627v). Jan Bobolecki natomiast, najstarszy z synów Stanisława, w r. 1523 swą część w Bobolczynie dał stryjowi Mikołajowi w zamian za połowę łana i dziewiątą część borów i folwarku w Bielejewie (P.1391 k.58v, 59). Żył jeszcze 1553 r., kiedy części w Bielejewie dał swym braciom stryjeczno-rodzonym, Wojciechowi, Melchiorowi i Dobrogostowi Bzowskim, synom Stanisława (P.1396 k.110v). Nie żył 1556 r. zastrzelony z rusznicy w Prusinowie przez Macieja Włościejewskiego (P.897 k.302). Był bezpotomny.

III. Andrzej Bobolecki, syn Krzywosąda, wspólnie z braćmi niedzielnymi w Bobolczynie 1495 r. (P.1383 k.86v), uczestniczył w przeprowadzonych 1507 r. działach braterskich owej wsi (P.1390 k.134v, 135), a w r. 1513 w transakcji wymiany Bobolczyna na Bzowo (zob. wyżej). Swoje części w Bzowie dał 1523 r. bratu Mikołajowi, który zapisał mu na tej wsi 8 grz. czynszu rocznego (P.1392 k.524v, 525).

IV. Mikołaj Bobolecki, syn Krzywosąda, u schyłku życia nazwany też Bzowskim, obok braci niedzielny dziedzic w Bobolczynie 1487 r. (P.1387 k.68), dokonał 1507 r. działu tej wsi z braćmi (P.1390 k.134v, 135). Nabył 1512 r. od Stefana Bielejewskiego sposobem wyderkafu za 6 grz. łan osiadły w Bielejewie (P.1391 k.21v). Uczestniczył 1513 r. w zamianie Bobolczyna za Bzowo i pustkę Grabowiec (zob. wyżej). Jego żoną była Judyta (Judka) Sobocka, córka Dobrogosta. Na połowie części w Bzowie i Grabowcu należnych mu z działu z braćmi Andrzejem i Jakubem oraz bratankami po Stanisławie, oprawił 1514 r., tej żonie 100 kop gr. posagu (P.1392 k.20). Nabywszy od wspomnianych bratanków ich części w Bzowie, zapisał im w r. 1517 dług 100 grz. (P.866 k.403). Otrzymał 1520 r. od brata Jakuba jego części w Bzowie i połowę wsi Golcz (P.1391 k.92v), a 1523 r. od brata Andrzeja jego część w tychże dobrach (P.1392 k.524v) w zamian za czynsz roczny 8 grz. (ib. k.525). Połowę wsi Golcz sprzedał t. r. za 260 grz. Maciejowi i Sędziwojowi braciom Czarnkowskim (P.1391 k.57v). Dziedzic w Ossowie, kupił t. r. za 600 grz. od Jana i Marcina braci Przetockich połowę Bielejewa w p. pozn. (P.1392 k.509). W r. 1527 dla swych dzieci Wojciecha, Melchiora, Dobrogosta i Anny oraz dla administrowania Bzowa i połową Bielejewa mianował na wypadek swej śmierci opiekunów, między innymi żonę Judytę cz. Judkę Sobocką i Andrzeja Sobockiego (P.1393 k.178v). Występował 1531 r. jako stryj Barbary z Przystanowskich Chraplewskiej (ib. k.411). Nie żył 1537 r. (P.1394 k.109). Owdowiała Judyta żyła jeszcze 1538 r. (ib. k.172v). Córki Mikołaja, "Boboleckie alias Bzowskie": Anna, 1537 r. żona Melchiora Wilkowieckiego, Barbara zaślubiona 1-o v. w r. 1555 Wojciechowi Mieszewskiemu, 2-o v. w r. 1585 żona Jana Krassowskiego, pisarza grodzkiego gnieźnieńskiego, Katarzyna, niezamężna 1560 r., dostała wtedy w skutek dokonanych działów braterskich zaspis posagu 400 zł. (P.902 k.154v), zaślubiła 1563 r., krótko po 15/II, Marcjana Mierzewskiego, burgrabiego ziem. poznańskiego, starostę racięskiego, i żyła z nim jeszcze 1584 r. Była jeszcze, jak się zdaje, córka za Jabłonowskim (P.145 s.967). Synowie: Wojciech, Melchior i Dobrogost.

1. Wojciech Bzowski (tylko we wczesnej młodości nazywany jeszcze Boboleckim, częściej Bzowskim alias Boboleckim), syn Mikołaja i Sobockiej, nieletni 1527 r., (P.1393 k.178v), bawił chyba 1538 r. za granicami krajum bo transakcja młodszych braci mówi o nim jako o nieobecnym (P.1394 k.172v). Od swej ciotki Anny Golinczewskiej, wdowy po Dobrogoście Sławieńskim, spadkobierczyni brata Macieja Golinczewskiego, podsędka poznańskiego, otrzymał 1549 r. połowy w Golinczewie i Nieczajnie w p. pozn. i wsi Stare w p. gnieźn. (P.888 k.55; 1395 k.446). Dała mu też wtedy swe części w tych dobrach panna Katarzyna Golinczewska, Golinczewo i Stare oraz części w Nieczajnie otrzymane od nich dał Wojciech t. r. swemu rodzonemu wujowi Mikołajowi Sobockiemu (P.1395 k.469), ale wiem i o tym że 1549 r. sprzedał części w Golinczewie i Nieczajnie Piotrowi Górskiemu (ib. k.398). Żeniąc się 1553 r. z Jadwigą Cmachowską, córką Piotra, oprawił jej krótko przed ślubem, 13.VIII, na połowie Bielejewa posag 700 zł. (P.1396 k.120). Wspólnie z nimi t. r. od stryjecznego brata Jana Boboleckiego otrzymal jego części w Bzowie (ib. k.110v). Działów braterskich dokonano 1560 r. Dostał wtedy Wojciech połowę Bielejewa i dopłatę 2.000 zł. (P.902 k.154v). Żona jego Jadwiga była t. r. współdziedziczką po zmarłym ojcu w Cmochowie, Kłodziejsku, Pożarowie i Pierwoszewie (ib. k.707). Wojciech od Macieja Punińskiego oraz Marcina i Piotra Przecławskich kupił wtedy sposobem wyderkafu za 1.500 zł. części w Pierwoszewie Kłodziejsku i Pożarowie (P.1396 k.816v), ale 1561 r. ów wyderkaf im odprzedał (P.903 k.481). W 1562 r. od Łukasza i Jana Kluczewskich kupił za 8.000 zł. części w Cmochowie, Pierwoszewie, pustkach Pamięcinie i Sniatach (P.787 k.46v; 904 k.597), a t. r. połowę Bielejewa sprzedał za 5.000 zł. Stanisławowi Ordzińskiemu (P.1397 k.157v). Żonie swej, która skasowała swą oprawę na Bielejewie (P.904 k.512), oprawił t. r. 700 zł. posagu na świeżo kupionych dobrach (P.1397 k.159). Umarł między r. 1563 a 1569 (P.905 k.92v; Kośc.249 k.77v). Jadwiga Cmachowska jako wdowa imieniem synów Jakuba, Mikołaja i Jana skwitowała w r. 1570 Melchiora z zapisu dotyczącego poddaneogo z Bielejewa (P.917 k.787). Jako żona 2-o v. Jana Przecławskiego, sprzedała w r. 1578 za 5.000 zł. części w Cmachowie, Pierwoszewie i Pamięcinie swym synom: Jakubowi, Mikołajowi i Janowi, którzy ze swej strony zapewnili siostrze Katarzynie 1.300 zł. posagu (P.931 k.378v, 385). Intromitowani zostali do owych dóbr 1579 r. (P.932 k.827v) i ponownie 1580 r. (P.935 k.336), a znów 1585 r. (P.945 k.396). Jadwiga, jak się zdaje, wtedy jeszcze żyła. Córka Katarzyna wyszła 1585 r. za Łukasza Chłapowskiego i żyła z nim jeszcze 1590 r. Z synów, o Mikołaju wiem tylko tyle, że żył w l. 1578-80 (P.931 k.385; 935 k.336). W r. 1583 mowa o nim jako o już zmarłym (P.940 k.572v).

1) Jakub Bzowski, syn Wojciecha i Cmachowskiej, żeniąc się z Dorotą Golczówną, córką Jana, zobowiązał się 1581.3/IV r., iż do Sw. Wojciecha 1582 r. oprawi jej posag 1.800 zł. na połowie swych dóbr w Cmachowie, mających mu przypaść z działów braterskich (P.936 k.426v) Wspólnie z bratem Janem sprzedali w 1583 r. połowę Pierwoszewa za 3.000 zł. Annie Wituchowskiej, wdowie po Janie Bukowieckim (P.1399 k.47). Od tego brata kupił t. r za 5.000 zł. połowę Cmachowa i pustkę Pamięcino (P.1399 k.70v). i zaraz potem na tych dobrach oprawił posag żony 800 zł. (ib. k.71v). Części w Cmachowie i w pustkach Pamięcinie i Sniatach sprzedał Jakubowi w r. 1585 za 8.000 zł. Stanisławowi z Binina Boboleckiemu, kupując od niego jednocześnie za 5.000 zł. części Łukowa w p. pozn. i połowę "wylewku" z Warty, zwanego "Kopaniec", w dziale Sobockich (ib. k.510, 511). Zabity 1586 r. przez Andrzeja Sobockiego. Na połowie Łukowa w r. 1586 oprawił posag żony 1.800 zł. (ib. k.661v). Zabity przez Andrzeja Sobockiego. W domu kowala koło Obornik dokonano 4/X wizji ciała, a pogrzeb odbył wię w kościele parafialnym w Łukowie 3.XI (P.947 k.529). Z jego dwóch synów, Andrzej już wtedy nie żył, a Stanisław był jeszcze nieletni. Dorota występowała jako wdowa 1587 r. (P.958 k.525v, 526). W 1588 r. była już 2-o v. żoną Andrzeja Kunowskiego (P.949 k.371). Żyła jeszcze 1589 r. (P.952 k.455, 457v).

Stanisław Bzowski z Bobolczyna, syn Jakuba i Golczówny, jako nieletni pozostawał w l. 1589-91 pod opieką stryja Jana (P.952 k.361; 955 k.766). Wspólnie ze stryjami występował w r. 1598 jako współspadkobierca Dobrogosta B., łowczego poznańskiego (P.968 k.255). Jedyny spadkobierca stryja Jana 1608 r. (Py.134 k.35). Żeniąc się w r. 1609 z Elżbietą Zbyszewską, córką Mikołaja i Zofii Mielżyńskiej, otrzymał krótko przed ślubem, 10/II, od jej matki i brata Wojciecha zapis 2.000 zł. gotówką i 1.000 zł. wyprawą (P.982 k.57). T. r. na połowie części Gułtów i pustek Ostrowa w p. pyzdr. (ze spadku po łowczym Dobrogoście B.) oprawił tej żonie 3.000 zł. posagu (P.1406 k.730v). Podpisał t. r. pretensję szlachty ewangielickiej przeciwko zakazowi budowania zboru w Międzyrzeczu (P.143 k.744). Z żoną swą spisał wzajemne dożywocie w 1610 r. (P.1407 k.306). Od Zofii z Rusieckich Jabłonowskiej, siostry i spadkobierczyni Anny Rusieckiej, wdowy po łowczym Dobrogoście B., otrzymał w 1611 r. cesję oprawy zmarłej łowczyny na wsi Gułtowy (P.986 k.315). Od stryja zaś Piotra dostał t. r. zobowiązanie sprzedania sobie za 2.200 zł. części w Gułtowach, Drzązgowie i w pustce Ostrów, odziedziczonych po łowczym Dobrogoście (P.145 s.967). Żona Stanisława, Elżbieta, otrzymała od swej matki w r. 1612 zapis sumy 1.000 zł. jako dopełnienie posagu (P.988 k.981v). Części Drzazgowa Stanisław sprzedał w 1614 r. za 500 zł. Marcinowi Wilkońskiemu (P.1409 k.135v). Wspólnie z żoną w r. 1615 części Gułtów i pustek Ostrów sprzedali sposobem wyderkafu za 3.500 zł. małżonkom Kunińskim (ib. k.489v). W r. 1622 na połowie części Gułtów i pustek Ostrów, wolnej od oprawy pierwszej swej żony, oprawił posag drugiej małżonce, Agnieszce z Bukowva Dąbrowskiej, córce Andrzeja (P.1413 k.344). Ta Agnieszka jako współspadkobierczyni Katarzyny z Marszewa Rydzyńskiej, sprzedała t. r. swe części w Poniecu i przyległych wsiach za 650 zł. Koszutskim i Błociszewskim (ib. k.572v). Oprawę posagu 2.650 zł. na połowie części Gułtów i Ostrowa Stanisław ponowił w r. 1624 (P.1414 k.1186v). Ze swej części w Gułtowach płacił w r. 1629 podymnego 8 zł. z 16 dymów (Py.143 s.18). W r. 1630 mianował opiekunami swych dzieci zrodzonych ze zmarłej pierwszej żony i z drugiej swego brata Melchiora, Mikołaja Mieszkowskiego, Jana Kwileckiego i Wojciecha Kobelnickiego (P.1023 k.1266v). Poraz trzeci zaślubił w zborze braci czeskich z Łobżenicy 1632.23/V r. Katarzynę Mościcką (LC Łobżenica, Bracia Czescy). Umarł zapewne w końcu 1647 r. lub w początkach stycznia 1648, bowiem pogrzeb odbył się w Gułtowach 1648.28/I r. (Py.152 s.38, 42). T. r. najstarszy syn jego z pierwszej żony, Jan, wspólnie z żoną naszli dom macochy, pobili ją i pobrali różne rzeczy (P.17 k.608). Procesowali oni tę macochę o to, iż po śmierci ojca zjechała wraz ze swymi synami Sebastianem i Hieronimem do Gułtów i spustoszyła tę wieś (P.173 k.621). T. r. wdowa skwitowała się z pasierbem Janem ze wszystkich popełnionych względem siebie wzajemnie bezprawi, ran, obdukcji etc. (P.1058 k.572v). Toczyła ona jednak dalej sprawę przeciwko wszystkim spadkobierom męża, a wśród nich i przeciwko własnym swym synom o zapisany przez zmarłego dług 5.000 zł. Proces ten scedowała w r. 1652 Janowi Miedzianowskiemu (P.1065 s.844), on jednak cedował to jej z powrotem w 1653 r. (P.1066 k.98). Pasierba Wojciecha i synów swych Sebastiana, Aleksandra i Stanisława skwitowała w r. 1658 z peny banicji (P.1070 k.66v). Żyła jeszcze w r. 1663 (P.1073 k.1092). Córki Stanisława: Zofia (z pierwszej żony), w r. 1628, krótko po 28/VIII, wyszła za Wojciecha Góreckiego, burgrabiego grodzkiego inowrocławskiego, i żyła z nim jeszcze w r. 1653, Anna (zapewne z trzeciej żony), niezamężma w l. 1652-53 (P.1065 s.844; 1966 k.98). żona 1-o v. w l. 1672-86 Stefana Katlewskiego, poszła 2-o v. w r. 1684 za Jana Dobrzyńskiego, z którym żyła i w r. 1698. Synowie: Jan (z pierwszej żony), o którym niżej, a drugiego małżeństwa Wojciech, z trzeciego: Mikołaj, Sebastian, Hieronim, Aleksander, Stanisław, Łukasz i Andrzej. O Hieronimie wiem tylko tyle, że żył w l. 1649-63 (P.1073 k.1106v). Stanisław występował w l. 1657-64 (P.181 k.78v; 1425 k.446). Łukasz umarł w r. 1648 bezpotomnie (P.173 k.752; 1058 k.285). Bezdzietny był i Andrzej występujący w l. 1648-57 (P.1058 k.286; Py.152 s.38, 42), nie żyjący już w r. 1663 (P.1073 k.1106v).

(1) Jan, syn Stansiława i Zbyszewskiej, plenipotent ojca 1633 r. (P.1028 k.471), mąż Agnieszki Chylińskiej, córki Tomasza, wdowy 1-o v. po Janie Wyszławskim zaślubione w 1641 r., krótko po 9/II, (P.1043 k158v; 1044 k.489v; Py.1511 s.134), oprawił tej swej żonie w r. 1647 posag 1.500 zł. (P.1423 k.412v). Z braćmi Andrzejem i Łukaszem spisali w r. 1648 kontrakt dzierżawy części Gułtów (P.1058 k.285). Jan części Gułtów i pustki Ostrowa kupił w r. 1640 za 2.000 zł. od Anny B. zamężnej Miedzianowskiej (P.1324 k.361v). Z 16 dymów z Gułtowach płacił w r. 1651 podymnego 32 zł. (Py.151 s.209-10). T. r. spisał z żoną wzajemne dożywocie (P.1860 k.86). W r. 1657 roborował spisany w Gułtowach 6/VI testament swój pod zakładem 3.000 zł. (Py.152 s.43). Bezdzietny, nie żył już 1661 r. (Py.153 s.137). Wdowa w r. 1663 zawierała kontrakt z braćmi męża i z jego macochą i kasowała oprawę i dożywocie na Gułtowach (P.1073 k.1092v, 1094v). Umarła między r. 1669 i 1676 (P.196 k.735v: 1094 k.779).

(2) Wojciech, syn Stanisława i Dąbrowskiej, żeniąc się w r. 1655 z Dorotą z Belęcina Skrzydlewską, córką Stanisława, na krótko przez ślubem, w marcu, zobowiązał się oprawić jej 2.000 zł. posagu (P.1068 k.53). Braciom swym przyrodnim, Sebastianowi, Aleksandrowi i Stanisłąwowi sprzedał w r. 1664 za 2.000 zł. części Gułtów (P.1425 k.446). Żył jeszcze w r. 1667 (Py.153 s.167), nie żył już w r. 1681 (I. Kon.63 k.478). Druga jego żona Teresa Brudnowska była w r. 1687 2-o v. żoną swego kuzyna Stefana Brudnowskiego. Z niej byli występujący od r. 1681 synowie, Stanisław i Tyburcy Walerian (I. Kon.63 k.478; P.1113 I k.79v; 1114 XII k.84). Teresa żyła jeszcze w r. 1709 (Kc.134 k.27), nie żyła już w r. 1719 (Kośc.312 s.36). O synu Stanisławie nie wiem już nic więcej po r. 1687. Wojciech miał córkę, Helenę, w l. 1682-86 żonę Piotra Dunina.

Tyburcy Walerian, syn Wojciecha i Brudnowskiej, mąż w r. 1700 Ewy Kleparskiej, córki Aleksandra i Eufrozyny Zaleskiej, wdowy 1-o v. po Janie Podczaskim i 2-o v. po Kazimierzu Gowarzewskim (Kc.133 k.148; 134 k.115), dziedzic Małej Laskownicy 1715 r. (P.1149 I k.243), może wziął tę wieś za żoną, bo i ją określa się mianem dziedziczki tej wsi (G.97 k.506v). Ewa zowie swego męża w r. 1726 "uciążliwym" (Kc.135 k.164). Tyburcy Walerian występował w r. 1727 jako rodzony wuj młodych Duninów (P.1210 I k.55). Oboje małżonkowie już nie żyli w r. 1737 (G.97 k.194).

(3) Mikołaj, syn Stanisława i Mościckiej, przebywał w r. 1648, jak się zdaje w szkole braci czeskich w Lesznie (P.173 k.608). Żył jeszcze w r. 1663 (P.1073 k.1106v).

(4) Sebastian, syn Stanisława i Mościckiej (P.181 k.78v). Jako współspadkobierca zmarłych braci Jana, Andrzeja i Łukasza, wspólnie z innymi braćmi kwitował w r. 1663 wdowę po bracie Janie (P.1073 k.1106v). Wraz z braćmi Aleksandrem i Stanisławem kupili w r. 1664 za 2.000 zł. od brata Wojciecha części Gułtów (P.1425 k.446). Sebastian już nie żył w r. 1665 (P.1076 k.261). Miał z żony Katarzyny Mikołajewskiej, nie żyjącej już w r. 1681 (Ws.73 k.543v), syna Stanisława, którego opiekunem był w l. 1665-1676 stryj Aleksander (P.1094 k.786, 073v), który w 1665 r. w imieniu tego brata kwitował Władysława Wyszławskiego z 500 zł. dopłaty z racji części wsi Gułtów, wedle kontraktu z r. 1664 (P.1076 k.261). Stanisław części Gułtów sprzedał w r. 1696 za 26.300 zł. Janowi, Wojciechowi i Wawrzyńcowi Łukowskim (P.1131 III k.35). W r. 1686 w kontrakcie o dzierżawę Gułtów uczestniczył Franciszek, syn zmarłego Sebastiana (P.1111 V k.92v), albo to drugi jego syn, albo Stanisław nazwany tak przez pomyłkę?

(5) Aleksander, syn Stanisława i Mościckiej (P.181 k.78v), wspólnie z braćmi Sebastianem i Stanisławem kupił w r. 1664 za 2.000 zł. od brata Wojciecha części Gułtów (P.1425 k.446). Maż Marianny Siedleckiej 1672 r. (N.185 k.199). W imieniu własnym i bratanka Stanisława, syna Sebastiana, zobowiązał się w r. 1676 wobec Bartłomieja Swinarskiego do sprzedania za 22.000 zł. Gułtów (P.1094 k.786, 793v). Poraz drugi ożenił się z Zofią Swięcicką, córką Macieja i Anny z Mańkowskich (P.1142 II k.47v). Zamordowany został w r. 1682 przez Stanisława Boboleckiego, żonę tego Stanisława Zofię Łaszczyńską, Wojciecha Łaszczyńskiego i innych, osierocając dwoje dzieci zrodzonych z Swięcickiej, Stanisława i Zofię (Py.155 s.95). Wdowa z synem Stanisławem, Anna B. zamężna Katlewska i Franciszek B., syn Sebastiana, zawierali w r. 1686 kontrakt z Adamem Łukomskim o dzierżawę Gułtów (P.111 V k.92v). W r. 1686 zapadł dekret trybunału piotrkowskiego dotyczący otaksowania głowy Aleksandra (P.1140 I k.42). Wdowa żyła jeszcze w r. 1702 (P.1142 II k.47v). Córka Zofia była w r. 1701 żoną Marcina z Rusinowa Wolskiego, syn Stanisław, może identyczny ze Stanisławem mężem Doroty Bornianki, córki Jana Jerzego i Zofii Pudwelsówny, która to Dorota w r. 1693 kwitowała brata Jana Jerzego z dóbr po rodzicach, z 2.000 zł. pruskich należnych od brata i ze spadku po ciotce Powelskiej (N.189 k.51v). Stanisław, chory, występował wraz z żoną w r. 1699 (N.191 k.53). Jako brat stryjeczny Tyburcego Waleriana występował jeszcze wraz z żoną 1723 r. (W.90 k.448), była luteranką, umarła 1745 r., pochowana w Wągrówcu, po za cmentarzem 20/II (LM Wągrówiec). Stanisław, nie żył już w r. 1738, kiedy to występowały ich dzieci. Samuel i Ewa, oraz Marcjanna niezamężna (N.206 s.165). Ta Ewa to zapewne Ewa Eleonora, jedno z bliźniąt ochrzczonych 1698.23/II r. Drugie z bliźniąt, syn Adam (LB Smiłowo), w r. 1738 już widocznie nie żyło. Stanisław, mąż Bornianki, nazwany stryjecznym bratem Tyburcego Waleriana, możemy więc przypuszczać, że to rzeczywiście syn Aleksandra, pamiętajmy jednak, że i Sebastian miał syna Stanisława, który przecie też był stryjecznym bratem Tuburcego Waleriana. Pojawienie się Aleksandra w aktach nakielskich, a więc w kręgu stosunków rodziny Bornów, skłania mnie, by raczej w Stanisławie synu Aleksandra upatrywać męża Bornianki.

2) Jan Bzowski, syn Wojciecha i Cmachowskiej, wspomniany w r. 1578 (P>931 k.385, 378v). Wspólnie z braćmi nabył od matki 1579 r. Cmachowo, połowę Pierwoszewa i pustkę Pamięcino (P.932 k.827v). Obok brata Jakuba w r. 1582 spadkobierca zmarłej ciotki Anny Wilkowskiej (P.938 k.575v). W r. 1583 bratu Jakubowi sprzedał za 5.000 zł. połowę Cmachowa i pustki Pamięcina (P.1399 k.70v). Od Mikołaja Przecławskiego kupił w r. 1586 za 1.000 zł. części Pożarowa (ib. k.782v). T. r. w Obornikach zabił Jana Bukowieckiego (P.947 k.508v). Był w l. 1589-92 opiekunem bratanka Stanisława (P.952 k.361; 955 k.766). Części w Pożarowie sprzedał t. r. za 1.000 zł. Stanisławowi Przecławskiemu (P.1400 k.422). W r. 1598 od brata stryjecznego Dobrogosta kupił za 1.800 zł. części Gułtów i pustek Ostrowa i Drzązgowa, odziedziczonych po stryju łowczym Dobrogoście (P.1402 k.861) Żoną jego, zaślubioną w r. 1598, była Jadwiga Żernicka, córka Kaspra i Reginy Myślęckiej, za którą na krótko przed ślubem, 31/III, dostał od jej ojca zapis 1.000 zł. posagu i 200 zł. wyprawy (P.968 k.178v). T. r., już po ślubie, oprawił jej owe 1.200 zł. na połowie swych dóbr (P.1402 k.831v). Jan żył jeszcze w r. 1600 (G.66 k.399v). Bezdzietny, nie żył już w r. 1602, kiedy wdowa kupiła za 3.200 zł. od Jana Stawskiego części Bojenic w p. gnieźn. (P.1404 k.773). W r. 1605 była już 2-o v. żoną Jana Skrzetuskiego (G.68 k.384). Jedynym spadkobiercą Jana był jego bratanek po bracie Jakubie - Stanisław (Py.134 k.35).

2. Melchior Bzowski, czasem zwany Bzowskim cz. Boboleckim, syn Mikołaja i Sobockiej, małoletni w latach 1527-38 (P.1393 k.178v; 1394 k.172v), na połowie części w Bzowie i Grabowcu, które winny mu przypaść z działów braterskich, oprawił w r. 1560 posag 700 zł. żonie swej Katarzynie Włościejewskiej (P.1396 k.868v). T. r. w działach wzięli on i jego brat Dobrogost Bzowo i Grabowie (P.902 k.154v). Melchior żył jeszcze w r. 1589, nie żył już w r. 1590, kiedy Katarzynę Włościejewską nazwano wdową (P.954 k.298, 299; 1400 k.376). Córka Melchiora Jadwiga wyszła w r. 1582, krótko po 8/XI, za Kaspra Kwileckiego, z którym żyła jeszcze w r. 1590. Synowie: Piotr, Dobrogost i Krzysztof.

1) Piotr, syn Melchiora i Włościejewskiej, w r. 1590 zobowiązał się części w Bzowie i Grabowcu, które miały mu przypaść po śmierci matki, sprzedać za 1.700 zł. bratu Dobrogostowi (P.1400 k.533v). Mąż Anny Małockiej, córki Krzysztofa i Zofii Samostrzelskiej (Kc.121 k.290v), otrzymał w r. 1592 od teścia wyderkaf części Kossowa i dwóch łanów osiadłych w Małocinie w p. nakiel. za sumę 2.000 zł. Natej też sumie oprawił żonie jej posagowe 2.000 zł. (N.219 k.64v, 66). Małockich spadkobierców Krzysztofa, skwitował w r. 1596 z sumy 2.000 zł. (N.162 k.638v). Od Stanisława Objezierskiego kupił w r. 1597 za 1.200 zł. Gołębowo i trzech kmieci w Ocieszynie w p. pozn. (P.1402 k.458v). Anna Małocka żyła jeszcze w r. 1598 (N.219 k.307v). W r. 1600 Piotr nazwany zastawnikiem Gołembowa (P.970 k.210v). W r. 1601 oprawił posag 600 zł drugiej swej żonie Zofii Dobrosołowskiej, córce Wojciecja (P.1404 k.116v). Jako współspadkobierca stryja Dobrogosta, łowczego poznańskiego, części w Gułtowach i Ostrowie sprzedał w r. 1605 za 4.000 zł. Wojciechowi Sławińskiemu (P.1405 k.333), ale w r. 1606 za tę sumę odkupił owe części od Sławińskiego (ib. k.565v). W r. 1611 lub nieco przed tą datą części odziedziczone po łowczym Dobrogoście B. w Gułtowach, Drzazgowie i Ostrowie zobowiązał się sprzedać za 2.200 zł. bratankowi Stanisławowi (P.145 k.967). W r. 1611 już nie żył, a owdowiała Zofia Dobrosołowska swą część wsi Komorowo w p. gnieźn., odziedziczoną po Aleksandrze Jerzykowskim, sprzedała za 62 i pół. zł. Wojciechowi Załuskowskiemu (P.788 k.137). Zofia t. r. zaręczyła się Sebastianem Młodziejewskim (G.71 k.282v, 283). Wyszła za niego 1612.15/I r. (LC Marzenin). W r. 1641, już jako wdowa i po tym drugim mężu, kwitowała jego spadkobierców z sumy 500 zł. zapisanej jej przez pierwszego męża (P.1044 k.177v). Nie żyła już w r. 1645 (Py.150 s.117). Z pierwszego małżeństwa pochodził syn Piotr i córka Zofia, oboje wspomniani w r. 1609 (N.165 k.415). Zofia ta była w l. 1615-49 żoną Jana Bieganowskiego. Syn Krzysztof rodził się z drugiej żony, jak również córka Anna. Opiekunem Krzysztofa i Anny był w r. 1620 stryj Dobrogost (P.1004 k.1088v). Ta Anna w r. 1626, krótko po 25/VI, wyszła za Andrzeja Młodziejewskiego. W r. 1645 nazwana jedyną spadkobierczynią matki (Py.150 s.117). Żyła wraz ze swym mężem jeszcze w r. 1649. Piotr żył jeszcze w r. 1614 (P.992 k.78). Dziedzic części macierzystych we wsi Samostrzele, bezdzietny, nie żył już w r. 1618 (N.222 k.157).

Krzysztof, syn Piotra i zapewne Dobrosołowskiej, pozostawał w l. 1620-26 jako nieletni pod opieką stryjów Dobrogosta i Krzysztofa (Py.140 k.31; P.1016 k.595v). Bernardynom poznańskim dał w r. 1631 dom za murami Poznania na przedmieściu zw. "Gąski" (P.1417 k.344v). Od Wojciecha Sławińskiego kupił w r. 1635 za 4.000 zł. części Gułtów i Ostrowa, które Sławiński kupił był od jego ojca (P.1318 k.252v). Żył jeszcze w r. 1638 (P.1419 k.350v). bezdzietny nie żył już w r. 1644, a spadek po nim dostał się siostrom (P.969 k.662v).

2) Dobrogost, syn Melchiora i Włościejewskiej, ożenił się w r. 1589 z Zofią Gorzycką, córką Piotra (P.952 k.165v). Na połowie swych części w Bzowie i Grabowcu, uzyskanych w działach braterskich, oprawił jej t. r. posag 1.600 zł. (P.1400 k.376). T. r. użytkowanie części w Drzązgowie dał dożywotnio Reginie Myślęckiej, żonie Wojciecha Gulczewskiego (ib. k.487v). Od brata Piotra dostał t. r. zobowiązanie sprzedaży za 1.700 zł. tych części w Bzowie i Grabowcu, które spadną po śmierci matki (ib. k.533v). Przez "Pachliczyńską" na gruncie Ostrowa koło granic Gułtów, zwaną też "Na żłobiech", dał w r. 1593 stryjecznemu bratu Janowi B., synowi Wojciecha (P.1400 k.1034). Temuż Janowi sprzedał w r. 1498 za 1.800 zł. odziedziczone przez siebie po stryju Dobrogoście B., łowczym poznańskim, części w Gułtowach i pustkach Ostrowie i Drzązgowie (P.1402 k.861). Żeniąc się w r. 1608 z Anną Bieganowską, córką Bartłomieja, otrzymał 23/III, krótko przed ślubem, zapis długu 1.000 zł od jej ojca (P.980 k.236v). Na połowie części Bzowa i Grabowca, kupionych w r. 1609 za 3.400 zł. od brata Krzysztofa, oprawił tej swej drugiej żonie t. r. posag 1.000 zł. (P.1406 k.546, 694v). Ponowił jej oprawę tej sumy w r. 1613, tym razem na połowie tych samych części i na dworze nabytym od brata Piotra (.1408 k.592v). Dla dzieci zrodzonych z drugiegi małżeństwa mianował w r. 1622 opiekę (P.1008 k.869v). od Piotra Korzbok Łąckiego kupił w r. 1624 za 17.000 zł. Wąbiewo w p. kośc. (P.1414 k.936), a t. r. Stanisławowi Rokossowskiemu sprzedał za 14.800 zł. części Bzowa i pustki Grabowiec (ib. k.1042), zaś oprawę 1.000 zł. posagu żony przeniósł na Wąbiewo (ib. k.1058v). Żył jeszcze w r. 1626 (P.1016 k.595v), nie żył już w r. 1629. Córka jego z pierwszej żony Katarzyna, której w r. 1619 zapisał dług 1.500 zł. (P.1002 k.1005), była w l. 1639-43 żoną Jakuba Oporowskiego. Córce z drugiegi małżeństwa, Annie, zapisał w r. 1622 gotówką 1.600 zł. i w wyprawie 400 zł. (P.1008 k.868v). W l. 1630-35 była ona żoną Andrzeja Gosławskiego, zaś 2-o v. w r. 1636 Andrzeja Hersztopskiego. Synami Dobrogosta byli Melchior i Jan.

(1) Melchior, syn Dobrogosta i chyba Gorzyckiej, ożenił się w r. 1617 z Katarzyną Szczycińska (Szczytnicką), córką Macieja i Anny z Jedleckich. Ojciec Melchiora na połowie Bzowa i Grabowca oprawił wtedy narzeczonej swego syna posag 1.200 zł. (P.1410 k.587v). Melchior w r. 1618 od braci Marcina i Mateusza Szczytnickich kupił za 2.700 zł. części w Szczytnikach i w pustce Kosmowie w p. gnieźn. (G.337 k.426v). Nabywca praw od owdowiałej teściowej, jej oprawę 1.000 zł. cedował w r. 1621 Maciejowi Szczycińskiemu (P.1007 k.576v). Części w Szczytnikach i Kosmowie sprzedał t. r. za 2.700 zł. Marcinowi Szczytnickiemu (P.1412 k.1163v), a żonie swej oprawił jednocześnie 6.000 zł. posagu (ib. k.1166). zaś w r. 1625 posag 1.800 zł. (P.1415 k.42v). W r. 1630 przeprowadził z bratem Janem działy wsi Wąbiewa (Kośc.296 k.27, 27v). W r. 1644 mowa o nim jako o "cywilnie zmarłym" (P.169 k.63v). Sprzedał w r. 1646 połowę Wąbiewa za 10.000 zł. zięciowi Jakubowi Ziemęckiemu (P.1422 k.1021). Oboje małżonkowie żyli jeszcze w r. 1647 (P.1056 k.592v). Jedyna ich córka Ewa, niezamężna w r. 1644 (P.169 k.63v), w l. 1646-47 żona Jakuba Ziemęckiego, była 2-o v. w l. 1669-76 za Sebastianem Zdanowskim.Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona269270271272[273]274275276277Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników