Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona272273274275[276]277278279280Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Laborscy - Lisieccy
Laskocka
Laskocka "urodzona" Regina zaślubiła 2-o v. 18 VI 1765 r. "urodzonego" Józefa Brezińskiego (!). Była jego drugą żoną (LC Lubasz).

Laskowiczówna
Laskowiczówna Marcjanna, żona Nataniela Kernera, wspomniana w r. 1728, kiedy zawierał kontrakt z Kamińską jej "urodzony" syn Józef Kerner (Kośc. 316 s. 1).

Laskowniccy h. Topór
Laskowniccy h. Topór (Pałuka) wyszli z Laskownicy Wielkiej w p. kcyń. Wincenty Straszewic z Laskownicy 1380 r. (KDW III, nr 1780), był podsędkiem kaliskim w l. 1388-1399 (G.). Włodek występował w l. 1413-32 (P. 4 k. 29; G. 4 k. 77). Bracia Mikołaj, Bronisz i Jan, z których Mikołaj występował w l. 1427-1432 (G. 3 k. 98v; 4 k. 74, 75, 86, 87v). Nie żył już 1435 r. (P. 1378 k. 87v). Ok. 1459 r. wdowa po tym Mikołaju, Dorota, działająca w asyście braci swych rodzonych Piotra i Jana z Gośliny, i Janem, oraz z Mikołajem, Janem, Piotrem, synami zmarłego Włodka z Laskownicy (G. 7 k. 300v). Obie wspomniane córki kupiły 1435 r. od Anny z Szamocina, żony Mikołaja Oporowskiego, za 400 zł jej dziedzictwo w Laskownicy (P. 1378 k. 87v). Anna w r. 1464 była żoną Wawrzyńca Gardziny Brzoskiego (P. 19 k. 60v), który przezwał się Laskownickim, tak też zwali się potomkowie jego i Anny (zob. niżej). Bronisz ok. 1459 r. był, jak widzieliśmyjuż, plebanem w Górze.

Może bratem Mikołaja, Bronisza i Jana był, też już wspomniany, Włodek z Laskownicy, już nie żyjący ok. 1459 r., ojciec: Jana, Mikołaja, Piotra i jeszcze innych synów, których imion nie znam (G. 7 k. 300v)

Wracam do Jana z Laskownicy, brata Mikołaja, Bronisza i zapewne Włodka. Jego żoną była Katarzyna ze Świnar, która w r. 1432 miała termin ze Stanisławem z Bożejewic (G. 4 k. 75). Swe części w Świnarach i Nowejwsi zwane Ostrów w p. gnieźn. sprzedała w 1435 r. za 400 grz. braciom swym stryjecznym, Piotrowi ze Świnar, wójtowi gnieźnieńskiemu, i jego bratu stryjecznemu Mikołajowi ze Świnar (P. 1378 k. 87), a Jan L. t. r. oprawił jej 400 grz. posagu na połowie Laskownicy (ib.). Od Macieja z Wąsoszy otrzymał Jan 1437 r. zapis wyderkafu 300 grz. na wsi Czyrnielino (dziś Czerlin) w p. kcyń. (ib. k. 125). Miał 1438 r. sprawę z Wierzbiętą ze Smogulca (G. 4 k. 222v), a ok. r. 1449/1450 z Piotrem zwanym Glicza, niegdy z Chojna (G. 5 k. 1v; 7 k. 149v). Około r. 1449/1450 wzywał wojewodzinę kaliską Elżbietę z Donaborza do uiszczenia 96 zł (G. 7 k. 147). Nie żył już ok. 1459 r., kiedy jeden z jego synów, Jan winien był 60 kop groszy Andrzejowi Chawłodzkiemu (G. 7 k. 48v). Inni synowie Jana to Mikołaj i Władysław cz. Włodek. Owdowiała Katarzyna swą sumęoprawną 200 grz. na połowie Wielkiej Laskownicy dała 1475 r. synowi Janowi (P. 1386 k. 33v). Żyła jeszcze ok. 1492 r. (G. 259 k. 28v). Jan i Mikołaj, dziedzice w Laskownicy Wielkiej, cztery łany puste w Łukowie p. kcyń. wyderkowali 1462 r. Wincentemu z Łukowa, stolnikowi kaliskiemu (P. 1384 k. 99). W dziale braterskim, dokonanym 1473 r. wspólnie z bratem Włodkiem dali bratu Mikołajowi części po rodzicach w Wielkiej Laskownicy (P. 1383 k. 212v, 213), a t. r. Jan, dziedzic w Łukowie, skwitował braci Mikołaja i Włodka z 60 z w., dopłaconych mu przez nich (G. 20 k. 283v). Całą część ojczystą w Łukowie sprzedał w 1483 r. za 50 grz. Wincentemu Łukowskiemu (P. 1386 k. 182v). Wspólnie z bratem Włodkiem połowę Laskownicy Wielkiej dali 1487 r. ks. Janowi, kanonikowi poznańskiemu, i Trojanowi, braciom z Grylewa, w zamian za połowę wsi Konary w p. kcyń. (P. 1387 k. 69, 69v). Na połowie części w Konarach Jan oprawił w 1491 r. posag 100 zł żonie swej Małgorzacie (ib. k. 138v). Była to Małgorzata Kozielnicka. Ok. r. 1492 Jan, nazwany tym razem Konarskim, otrzymał zobowiązanie od Włodka, iż ten rezygnuje mu W. Laskownicę (G. 259 k. 28v). Dizedzic w Konarach, nie żył już 1495 r., kiedy synowie jego: Piotr, Maciej i Jakub, bracia niedzileni, nieletni, kwitowali z 5 grz. Macieja Żuńskiego (Kc. 8 k. 82v). Owdowiała Małgorzata kwitowała 1502 r. swego rodzonego brata Boguchwała Kozielnickiego z dóbr po rodzicach w Kozielnicy, Zamysłowie, Nowejwsi i Zuzołach (Kc. 8 k. 39). Opiekun Piotra, Macieja i Jakuba Władysław L., stryj ich, ręczył za nich 1495 r. Wojciechowi Potulickiemu, iż dadzą intromisję do dwóch pustych łanów w Konarach (ib. k. 84). Z nich Piotr i Jakub żyli jeszcze 1499 r. (ib. k. 18v)

Mikołaj, drugi z braci, w dziale braterskim dokonanym w 1417 r. otrzymał od włodka trzy części w Laskownicy i Łukowie, nabył zaś za 200 grz. wyderkafem części w tych wsiach własne tego Włodka (P. 1385 k. 116v). T. r. nazwany Mikołajem ze Skoków, występował jako wuj żony Mikołaja Młyńskiego (P. 854 k. 93; 1385 k. 91v). Części w Laskownicy Wielkiej otrzymał od braci również i w ponownym dziale dokonanym w 1473 r. Wspólnie ze swym niedzielnym bratem Włodkiem nabył 1475 r. sposobem wyderkafu za 250 zł w. od Andrzeja z Szamotuł, kasztelana międzyrzeckiego,wieś Orzeszkowo Wielkie w p. pozn. (P. 1386 k. 32). Od Macieja Grodzieńskiego otrzymali obaj 1476 r. zapis wyderkafowy 7 grz. czynszu za 30 grz. na połowie Szaradowa w p. kcyń. oraz wyderkaf trzech części Rybowa w tymże powiecie za 380 zł (ib. k. 41v, 42). Od braci Jana starszego i Jana młodszego z Donaborza nabyli obaj 1477 r. wyderkafem za 500 zł w. Dębogórę i Dobieszewko w p. kcyń. (ib. k. 84v).

Włodek z Laskownicy, potem nazwany też Wiatrowskim, syn Jana i Katarzyny ze Świnar, mąż Katarzyny Prusieckiej cz. Wiatrowskiej, która 1483 r. kwitowała swych braci Jana, Mikołaja i Wojciecha z dóbr rodzicielskich we wsiach: Pruszcze, (dziś Pruśce), Pokrzywnica, Jakubowo i Marlewo w p. kcyń. (G. 21 k. 114). Od swego brata Jakuba Prusieckiego kupiła ona t. r. za 400 grz. połowę Wiatrowa w p. gnieźn., jako swoją część spadkową po rodzicach (P. 1386 k.174v), zaś od brata Mikołaja kupiła t. r. za 400 grz. drugą połowę owej wsi (ib. k. 184). Na rzecz Wojciecha Prusieckiego zrzekła się 1485 r. swych połów we wsiach: Pruszcze, Jakubowo, Marlewo i Pokrzywnica w zamian za połowę Wiatrowa i za dopłatę 50 grz. (P. 1387 k. 11v). Włodek od ks. Wincentego Ludomskiego, proboszcza w Margoninie, i od jego brata Mikołaja Mścicha nabył wyderkafem w 1484 r. za 550 zł w. jedenaście łanów osiadłych we wsi Ludomie (dziś Ludomy) w p. pozn. (ib. k. 8). Był w posiadaniu tych dóbr 1487 r. (P. 21 k. 105v). Od tych braci nabył ponownie wyderkafem 1488 r. za 600 zł w. dziesięć łanów osiadłych i jeden łan pusty w tejże wsi (ib. k. 92v). W r. 1491 od Barbary, dziedziczki we wsi Stare, żony Jana Ossowskiego, nabył wyderkafem za osiem i pół grzywien połowę wsi Stare w p. gnieźn. (G. 15 k. 76v) i t. r. od braci z Donaborza nabył, również wyderkafem, za 70 zł w. części w Dębogórze i Dobieszewie w p. kcyń. (P. 1387 k. 139v). Około r. 1492, nazwany "niegdy Laskownickim, dziedzicem w Wiatrowie", dał był zobowiązanie Janowi Konarskiemu, iż przy dokonywaniu na jego rzecz rezygnacji Laskownicy Wielkiej stawi do akt swoją matkę Katarzynę L. (G. 259 k. 28v). Od Jan młodszego z Donaborza nabył 1493 r. sposobem wyderkafu za 100 zł w. całą wieś Brzeźno w p. kcyń. (P. 1387 k. 188). Występował 1494 r. jako wuj Beaty Budzisławskiej, żony Wojciecha Chwałkowskiego (P. 1383 k. 23v). W r. 1496 żona Włodka, Katarzyna kwitowała Jana i Jakuba, dziedziców z Pruszczów, ze swych dóbr rodzicielskich w Pruszczach, Jakubowie, Marlewie i Pokrzywnicy oraz z dwóch młynów wodnych (Kc. 8. k. 101). Włodek, dziedzic w Wiatrowie, brał t. r. zastawem za 21 zł w. dwa łany we wsi Stare od Bogusza, dziedzica tej wsi (G. 16 k. 119). Nie żył już w 1498 r., kiedy to owdowiała Katarzyna "Wiatrowska i Laskownicka" kwitowała Boguchwała Starskiego z 21 zł w. z tego wyderkowego zastawu (G. 17 k. 96). W r. 1509 wspólnie ze swymi synami, Maciejem i Michałem, na połowie Wiatrowa zapisywała kopę groszy rocznego czynszu ks. Piotrowi z Giżyc, wikaremu katedralnemu (P. 786 s. 122). W 1515 r. na połowie Wiatrowa zapisała 400 zł swym niezamężnym córkom: Jadwidze, Małgorzacie, Barbarze i Zofii, każdej po 100 zł posagu (P. 1392 k. 38v). Połowę dóbr ojczystych w Wiatrowie wyderkowała 1521 r. za 400 grz. synowi Michałowi (P. 1392 k. 378v)

Synowie Włodka i Wiatrowskiej: Maciej, Michał i Jan, dziedzice w Wiatrowie, mieli w 1499 r. sprawę z Mikołajem Krzyszkowskim (Kc. 8 k. 6v, 26v, 27v). Córki: Jadwiga, Małgorzata i Zofia, niezamężne, kwitowały 1521 r. swoją matkę z 400 zł zapisanych im sposobem wyderkafu na Wiatrowie (P. 867 k. 436v). Z nich Jadwiga wyszła t. r. za Łukasza Cienińskiego.

Maciej L. cz. Wiatrowskioraz jego dwaj bracia mieli w l. 1501-1502 sprawę z Mikołajem Mścichem z Ludomia o 23 grz. pochodzących z sumy 70 grz. posagowej ich babki Dobrochny, oprawionej jej na części Ludomia przez Dobrogosta Ludomskiego (P. 24 k. 20, 65v). Żył jeszcze 1526 r., kiedy to jego i jego brata Michała, jako zastawnych posesorów Dębogóry i Dobieszewa, pozwała Petronella z Oporowa, wdowa po Janie z Donaborza, kasztelanie rogozińskim (Kc. 2 k. 109).

Michał L., czasem zwany Wiatrowskim, drugi syn Włodka i Prusieckiej, wspólnie z braćmi miał w 1508 r. termin z Janem Rawskim (Kc. 8 k. 111). W 1518 r. na połowie Dobieszewa i Brzezna w p. kcyń. oraz sumy wyderkowej zapisanej kiedyś ojcu przez Jana z Donaborza, starostę nakielskiego, oprawił posag 150 zł żonie swej Annie Gliszczyńskiej, córce Jan (P. 1392 k. 239). Jego drugą żoną była Anna Zdzarowska, córka Wincentego, której w 1521 r. oprawił 300 zł posagu na połowie Wiatrowa (P. 1392 k. 379). Żyła jeszcze w 1526 r. (Kc. 2 k.109).

Jan, trzeci syn Włodka i Prusieckiej. Jadwiga, wdowa po Abrahamie DOmasławskim, winna była w 1499 r. zapłacić mu winę, bowiem nie zrezygnowała mu dwóch kmieci osiadłych w Wielkim Domasławiu (Kc. 8 k. 11v). Chyba ten sam Jan L. nabył wyderkafem 1511 r. od Stanisława Krzyszkowskiego części wsi Łoskuń w p. pozn. (P. 786 s. 269). Jan, syn Władysława, żył jeszcze w 1518 r. (Kc. k. 144v). Zob. tablicę.

Włodek L., jeden z poręczycieli 1503 r. za Jana z Donaborza, kasztelana rogozińskiego, wobec Jana Rakowskiego (N. 146 s. 354). Anna, w r. 1510 żona Władysława Sapieńskiego, nazwana córką Władysława L.,

Laskowniccy h. Topór (Pałuka)
@tablica

chyba właśnie tego nie Włodka Wiatrowskiego, bo pod r. 1510 wymienianego bez zaznaczenia, że już nie żył (P. 786 s. 241).

Laskowniccy z Małej Laskownicy
Laskowniccy z Małej Laskownicy w p. kcyńskim, stanowili odgałęzienie dziedziców z Brzozy w p. pozn. (zob. Brzoscy)

Wawrzyniec Gardzina z Brzozy, Brzoski ożenił się z Anną Laskownicką, córką Mikołaja (zob. wyżej), której na połowie Brzozy oprawił w 1450 r. posag 150 grz. (P. 1381 k. 88; 18 k. 60v). Anna w 1464 r. kwitowała Wincentego, Andrzeja i Jana, braci niegdy z Piotrkowic, ze swej oprawy na Brzozie i Niepruszewie (P. 19 k. 60v). Wawrzyniec był burgrabią kcyńskim w l. 1457-1473 (G.). W 1468 r. zeznał dług 6 grz. Mikołajowi z Miłosławia, miecznikowi kaliskiemu. Pisany wówczas z Małej Laskownicy (G. 8 k. 15v). Zobowiązał się 1469 r. zrezygnować Wincentemu z Brzozy całą wieś Brzozę i piątą część w Niepruszewie, odziedziczone po śmierci swej bratanicy Katarzyny, córki Wojciecha z Gardziny z Brzozy, zaś ów Wincenty wraz z bratem Andrzejem zeznali wspólnie 50 grz. długu żonie Wawrzyńca, Annie z Małej Laskownicy (P. 18 k. 234, 237). Wezwała ona 1470 r. tego Wincentego do uiszczenia 30 grz. (P. 854 k. 37v). Wawrzyniec skwitował 1471 r. po śmierci tego Wincentego jego brata Andrzeja, dziedzica Brzozy, z 70 grz., o które go przypozywał (P. 20 k. 108v). Anna, wdowa po Wawrzyńcu Gardzinie L., zapisała 1494 r. sumę 48 zł w. swemu zięciowi Janowi Sławińskiemu tytułem posagu za córką swą Dorotą (Kc. 8 k. 60). Synowie Wawrzyńca: Wincenty, Jan i Mikołaj, dziedzice w M. Laskownicy, pozwali 1501 r. Mikołaja Mścicha z Ludomia (P. 24 k. 20). Z tym Mikołajem toczyli 1502 r. sprawę o należącą się im z Ludomia trzecią część spadku po matce Annie L. (P. 24 k. 37v).

I. Wincenty L., syn Wawrzyńca Gardziny i Anny, mąż Małgorzaty Modliszewskiej, która w 1510 r. pozwała swego przyrodniego brata Wojciecha Kołybskiego o wygnanie jej z części Modliszewa i Łabiszyna w p. gnieźn. (P. 863 k. 284v). Wincenty żonie swej a córce Macieja Modrzewskiego, oprawił w 1512 r. na połowie swej części w Laskownicy posag 133 grz. (P. 786 s. 358). T. r. od swego brata Jana L. kupił za 150 grz. trzecią część w Laskownicy (ib.), a w 1516 r. połowę części kupionej od Jana sprzedał za 50 grz. bratu Mikołajowi L. (P. 1392 k. 67v). Nie żył już w 1522 r., kiedy wdowa po nim Małgorzata Modliszewska, już 2-o v. żona Grzegorza Kozielskiego, była procesowana przez Wojciecha z Grodny (Kc. 2 k. 72v). T. r. Małgorzata swoją oprawę na połowie części Laskownicy wyderkowała za 150 grz. Maciejowi Łukowskiemu (P. 1392 k. 449v). Żyła jeszcze chyba i w 1539 r. (G. 335a k. 233). Synów Wincenty miał trzech: Jana, Macieja i Wawrzyńca, którzy w r. 1525 jako niedzielni dziedzice w Laskownicy pozwali swego stryja Mikołaja o wygnanie ich z ojcowizny w tej wsi (Kc. 2 k. 38). O Macieju nie wiem nic więcej.

1. Jan, syn Wincentego i Modliszewskiej, zwany Pasek (Paska, Pasko, Peszka, Peska), wraz z bratem Wawrzyńcem kwitowali wspólnie 1536 r. stryja Mikołaja z ojcowizny w M. Laskowmnicy (Kc. 10 k. 39v). Jego żona Małgorzta Myślęcka, córka Jana, wdowa 1-o v. Marcina Wybranowskiego (Kc. 11 k. 22, 22v), a w r. 1547 Jan oprawił jej posag 100 zł na połowie swych dóbr w M. Laskownicy (P. 1395 k. 354). W 1548 r. przeprowadził ugodę działową z bratem Wawrzyńcem dotyczącą części Laskownicy (Kc. 11 k. 83v). Groził mu śmiercią 1561 r. Apollon Tomiszewski (Kc. 115 k. 186), zaś w r. 1566 Jan już nie żył, a owdowiała Małgorzata Myślęcka skwitowała ze 100 zł Jana Grylewskiego (Kc. 116 k. 203v), zaś w r. 1567 skwitowała ze 100 zł Piotra Grylewskiego (ib. k.323). Już nie żyła 1574 r. (Kc. 24 k. 277v).

Synów Jana znam czterech: Tomasza, Marcina, Macieja i Piotra. Z nich Tomasz, bezpotomny, nie żył już w 1573 r., kiedy brat Piotr kwitował Adama Retkowskiego z 27 i pół złotego z sumy 100 zł., zapisanej przez niego Tomaszowi (Kc. 124 k. 42). Spośród córek, Katarzyna była w l. 1593-1594 żoną Macieja Grzegrzelika (Gzegzelik, Grzązelik, Grążdlik), mieszczanina z Łekna (Kc. 121 k. 294v; P. 962 k. 369v). Dorota i Petronella, obie wspomniane jako niezamężne w 1594 r. (Kc. 121 k. 335), wreszcie Agnieszka, w l. 1593-1594 żona Marcina Kotarskiego, obywatela kcyńskiego (Kc. 121 k. 233, 306v, 335).

1) Marcin, syn Jana i Myślęckiej, po ojcu zwany Paskiem (Paska), w 1566 r. intromitowany do części Laskownicy, nabytej od Tomasza L. (Kc. 116 k. 45v). Bratu swemu Maciejowi L. zapisał w 1574 r. dług 24 zł (Kc. 24 k. 274v). Nie żył już 1583 r. (Kc. 121 k. 233v). Jako wdowa po nim występowała 1593 r. Zofia Żarczyńska (Kc. 121 k. 233v), córka Marcina, Katarzyny, w 1594 r. żona sław. Jana zwanego też Januszem, synowie Wojciech i Stanisław. Wojciech, Stanisław i Katarzyna jako spadkobiercy Marcina pozywani byli 1593 r. przez ciotkę Agnieszkę zamężną Kotarską (Kc. 121 k. 233, 306v), a w r. 1594 przez nią skwitowani z zapisu, mocą którego ich zmarły ojciec zobowiązał się czterem siostrom płacić po złotemu każdej aż do zamążpójścia (Kc. 121 k. 335). Katarzyna była 1594 r. żoną sław. Jana zwanego Januszem (Kc. 121 k. 412v).Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona272273274275[276]277278279280Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników