Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona274275276277[278]279280281282Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Laborscy - Lisieccy
Laskowniccy z Małej Laskownicy
Jan w 1512 r. kwitował Aukta Zbożego Owieczkowskiego z 90 grz. (G. 25 k. 356). Jan 1542 r. na połowie części w Laskownicy, należnej z działów braterskich, oprawił 150 zł posagu żony Barbary Podolskiej (G. 335a k. 279v). Jan. mąż Jadwigi z Siedlemina, która 1620 r. od małżonków Jana i Anny z Kąkolewskich Herstopskich nabyła zastawem część Masłowa (Ws. 192 k. 520). Dobrogost, syn zmarłego Jana, mianował 1647 r. plenipotentów (kc. 129 k. 289).

Laskowniccy 1
@tablica

Laskowniccy 2
@tablica

Laskowscy
Laskowscy, tego nazwiska było w Wielkopolsce kilka rodzin, co najmniej cztery miały swe pierwotne gniazda w tej dzielnicy, nie licząc innych o tym samym nazwisku, przybyłych przeważnie z Mazowsza. Łaszkowscy z Łaszkowa w p. kaliskim, pisani przeważnie jako "Laskowscy", nie zawsze dają się wyróżnić. Jedynie żyjących w XV i XVI wiekach potrafią posegregować według od których wzięli nazwisko, potem to kryterium staje się już zawodne, a krótkie, rwące się wątki genealogiczne nie pozwalają na pewne ustalenie więzów łączących ich z potomstwem żyjącym w stuleciach późniejszych. Z tej też przyczyny ogromną większość Laskowskich ze stuleci XVII-XIX kładę w artykule poświęconym Laskowskim różnym.

Laskowscy z Lasek
Laskowscy z Lasek w ziemi wieluńskiej. Bernard winien był w 1544 r. Janowi i Franciszkowi, braciom Brzechwom, 20 grzywien i jedną kopę groszy (I. Kal. 7 k. 127). Temu Bernardowi i jego rodzonemu bratu Piotrowi zapisała w 1559 r. na połowie wsi Przystań dług 100 zł Małgorzata Zajączkówna, wdowa po Mikołaju Brzechwie Wrząckim (I. Kal. 24 k. 403; R. Kal. 3 k. 390). Katarzyna Brzechwianka, wdowa po tym Bernardzie, a córka powyższej Małgorzaty, wydzierżawiła w 1570 r. swoją część oprawną w Laskach za 60 zł. Magnusowi Gołkowskiemu z księstwa brzeskiego, ze Śląska (ib. 36 s. 1299). Nie żyła już w 1574 r. i potomstwa nie zostawiła (ib. 42 s. 869). Wspomniany wyżej Piotr, brat Bernarda, ożeniony był również z Brzechwianką, Małgorzatą, której matka, wspomniana już Małgorzata, wdowa po Mikołaju Brzechwie, zapisała w 1550 r. 20 grz. długu na Przystani (ib. 12 s. 149). Może synem Piotra był Wawrzyniec, któremu Abraham Brzechwa scedował w 1574 r. spadek po swej rodzonej ciotce Katarzynie Brzechwiance, wdowie po Bernardzie L. (ib. 42 s. 869). Wawrzyniec nie żył już w 1584 r., kiedy to jego córka Agnieszka spisywała dożywocie ze swym mężem Janem Gorzewskim (Z. Kon. 6 k. 285v). Jak się zdaje, oboje żyli jeszcze 1610 r. (G. 337 k. 323). Pierwszym mężem tej Agnieszki był N. Laskowski. Nie żyła już w 1619 r. Syn Wawrzyńca a brat Agnieszki, Paweł, też już wtedy nie żył. Synowie Pawła, Wojciech i Samuel występowali w 1619 r. jako spadkobiercy zmarłego Wojciecha L., syna swej rodzonej ciotki Agnieszki, o jej oprawę przeciwko Mikołajowi Gorzewskiemu, bratankowii spadkobiercy jej męża Jana Gorzewskiego (I. Kon. 40 s. 73). Paweł, chyba identyczny z Pawłem synem Wawrzyńca, otrzymał w 1608 r. wspólnie z żoną Dorotą Kamocką od małżonków Piątkowskich cesję praw do wójtostwa wsi Kadłub w p. wiel., należącej do klucza Kamionka, własności kapituły gnieźnieńskiej (Ws. 25 k. 117v).

Wojciech, dziedzic w Laskach, zapisał w 1601 r. dług 2.000 zł. Helenie z Dzierznicy Ciosnowskiej, córce Kaspra i Anny Dzierznickiej, wdowie po Tomaszu Dłotowskim (I. Kon. 30 k. 203v, 594; 40 s. 96). W 1602 r. ta Helena była już żoną Wojciecha i oboje z mężem zobowiązali się wobec synów zmarłego Macieja Lisieckiego uwolnić dobra jej i jej syna Jana Dłotowskiego w Małym Liścu w p. kon., przez nią i jej syna zrezygnowane ich ojcu (ib. k. 386). Od Anny Palędzkiej, wdowy po Macieju Lisieckim, wydzierżawili oboje t. r. wieś Laskowiec w p. kon. (ib. k. 257). Wojciech dał żonie w 1603 r. dożywotnie użytkowanie swoich części w Laskach (I. R. D. Z. Kon. 18 k. 161). Helena w r. 1614 swe części rodzicielskie w Dzierznicy p. pyzdr. dała Mikołajowi Kunińskiemu (P. 1409 k. 308v). W 1618 r., mocą dekretu sądowego sejmowego, została intromitowana do dóbr Zofii Mikołajewskiej, skazanej na infamię za zabicie męża Stanisława Ciosnowskiego, brata Heleny (I. Kon. 40 s. 381). W 1619 r. przeprowadzone zostały działy części tej wsi między nią i jej siostrzeńcami, Janem i Hieronimem Bielawskimi, obok niej współspadkobiercami Stanisława Ciosnowskiego (ib. s. 96). Wojciech i Helena żyli jeszcze oboje w 1626 r. (ib. 44 k. 539). Po śmierci Heleny Wojciech ożenił się 2-o v. z Jadwigą Potocką, nie żył zaś w r. 1631, kiedy jego syn z pierwszej żony, Władysław w imieniu własnym i niezamężnej siostry Marianny skwitował ich macochę z rzeczy ruchomych pozostałych po ojcu (ib. 48 k. 385). Była jeszcze inna córka, zapewne starsza od Marianny, Zofia, w 1622 r. żona Jana Osisłowskiego cz. Bieganowskiego. Władysław w 1641. kwitował spadkobierców Mikołaja Mielżyńskiego, kasztelana gnieźnieńskiego, z 10.000 zł (g. 80 k. 840). W r. 1642, krótko po 11/II, ożenił się z Dorotą Zasułtowską (Py. 150 s. 63), której w r. 1646 oprawił 1.000 zł. posagu (P. 1422 k. 797). Oboje w r. 1652 zawierali kontrakt z Jadwigą z Modlibowskich Czacką (P. 1046 k. 1039v, 1071).

Stanisław, syn zmarłego Kaspra, dał w 1616 r. zobowiązanie Pawłowi Krzemieniewskiemu i jego żonie Zofii Ocieckiej, sprzedania im za 3.000 zł. części Lasek (I. Kal. 82 s. 1212).

Laskowscy z Laskowca
Laskowscy z Laskowca w p. konińskim. Należała ta wieś w drugiej połowie XV w. do Leskich, piszących się stąd czasem Laskowskimi (zob. Lescy). Maciej L. kupił 1531 r. od Piotra Zdzinickiego za 8 grz. jego część wsi Zdzinice w p. kon. (Z. Kon. 6 k. 64v). Jego syn Jakub L. cz. Zdzinicki kupił od swego wuja Piotra Zdzinickiego w 1537 r. za 30 grz. części w Zdzinicach i w Szetlewie (Kon. 3 k. 45). W 1543 r. wraz z Jadwigą Zdzinicką, żoną Wawrzyńca Wojsławskiego, sprzedał część Szetlewa za 15 grz. Pawłowi Stogniewowi Szetlewskiemu (Kon. 3 k. 126). T. r. dokonał wymiany pewnych dóbr w Zdzinicach z tą Jadwigą (ib. k. 409), a w 1544 r. przeprowadził z nią dział dóbr w Zdzinicach spadłych po śmierci Jana Zdzinickiego Misica (?) (I. Kon. 4 k. 91). Od swego stryja Stanisława L. ze Zdzinic kupił 1545 r. za 10 grz. jego całą część w tej wsi (ib. k. 141). Na połowie swej części w Zdzinicach oprawił w 1547 r. posag 200 zł. żonie Annie Zdzinickiej (Z. Kon. 6 k. 163). Nie żył już w 1564 r., kiedy to jego syn Andrzej w imieniu własnym i nieletniego brata Mikołaja dokonał wymiany dóbr w Zdzinicach z Jadwigą, wdową po Wawrzyńcu Wojsławskim (I. Kal. 29 s. 626). O Mikołaju nie wiem już nic więcej. Andrzej L. cz. Zdzinicki zapisał 1570 r. pewien czynsz braciom Wojsławskim (ib. 36 s. 891). W 1576 r. ożenił się z Jadwigą Gniazdowską, córką Mikołaja Gniazdowskiego cz. Kuczkowskiego i Katarzyny Karmińskiej, i otrzymał od przyszłej teściowej i jej syna Hieronima na krótko przed ślubem, 25/II, zapis 100 zł długu (I. Kal. 44 s. 312). Dwa siedliska, Rolińskie i Gisińskie oraz połowę siedlisk Misiowskich w Zdzinicach dał 1577 r. wieczyście Jadwidze Wojsławskiej (R. Kal. 4 k. 403v). Na połowie części Zdzinic oprawł 1578 r. posag swej żony 50 zł (ib. 5 k. 14v). Żyła ona jeszcze 1582 r. (I. Kal. 48 s. 640). Andrzej od Klemensa Zdzinickiego kupił 1594 r. za 10 grz. stajanie roli (bissilcus) w Zdzinicach (I. R. D. Z. Kon. 18 k. 28v). Żył jeszcze 1598 r. (I. Kon. 28 k. 726), nie żył już 1608 r. (R. Kal. 1 k. 257).

Laskowscy z Laskowa
Laskowscy z Laskowa i Laskówka (Małego Laskówka) w p. gnieźn. Córki Krupki z Laskowa 1402 (G. 1 k. 20). Wojciech 1416 r. (G. 2 k. 20v). Jan Sobiejucha z Laskowa miała ok. 1427 r. termin z Janem z Przesieki (G. 3 k. 243v). Świąszek niegdy Laskowski, obecnie sołtys w Parczewie, domagał się 1450 r. uiszczenia 15 grz. od Mikołaja z Podlesia (G. 6 k. 111). Mikołaj i Jakub, bracia rodzeni niedzielni z Laskowa, mieli ok. 1450/52 r. termin z Maciejem z Kobylic (G. 4 k. 74v). Cecylia ze swym niedzielnym synem Mikołajem z Laskowa 1452 r. termin ze strony Stanisława Kaczkowskiego (G. 7 k. 301v).

Między Jakubem Tristramem Kozielskim z jednej strony, a Heleną Laskowską matką i synami jej Stanisławem, Michałem, Piotrem i Marcinem z drugiej, założone zostało w 1495 r. vadium (G. 23 k. 75). Helena Laskowska z Małego Laskowa występowała 1499 r. przeciwko Jakubowi Tristramowi, posesorowi w Chrościnku (G. 24 k. 26v). Wraz z synami Piotrem i Michałem zawierała 1500 r. ugodę z tym Jakubem (ib. k. 90). Jej synowie mieli z Jakubem termin w 1496 r. (G. 16 k. 166). Nie wiem, czy z jej synem Stanisławem identyczny był Stanisław L., którego żona Agnieszka Bożejewska miała 1512 r. termin ze Świętosławem Bożejewskim, dziedzicem w Rzemieniewicach w p. kcyń. o wygnanie jej przy użyciu siły z części tej wsi (P. 865 k. 176v). Agnieszka, otrzymawszy od tego Świętosława 5 grz. za bliższość do części Rzemieniewic, zobowiązała się 1527 r. rezygnować mu ową część (Kc. 2 k. 131). Stanisław w r. 1513 występował jako wuj Katarzyny Siekierzeckiej (P. 1391 k. 25v). Mocą ugody zawartej z bratem Mikołajem i bratankiem Maciejem, dotyczącej części ojczystych i macierzystych w M. Laskowie, skwitował 1523 r. ich obu z majątku rodzicielskiego (G. 28 k. 111v). Od swej teściowej Małgorzaty, wdowy po Janie Bożejewskiej, nabył wyderkafem 1534 r. za 60 grz. jej oprawę na Bożejewicach (G. 335a k. 183v). Agnieszka swoją część ojczystą w Małych Bożejewicach sprzedała 1539 r. za 200 grz. Wincentemu Kruchowskiemu (P. 1394 k. 263v). Michał, niewątpliwie identyczny z Michałem, synem Heleny, był ok. 1510 pozwany przez Małgorzatę, wdowę po Mikołaju Sokolnickim, o poddanego z Sokolnik (G. 261 k. 3v). Dziedzic części w Małym Laskówku, połowę tej wsi sprzedał 1524 r. za 40 grz. jej współdziedzicowi Andrzejowi Zakrzewskiemu z Łopienna (G. 335a k. 86), a w 1541 r. połowę połowy Małego Laskówka dał synom swej rodzonej siostry, Maciojowi, Jakubowi i Marcinowi Popowskiemu z Wielkiego Popowa (ib. k. 246). Poniważ Janusz Latalski, wojewoda poznański, nabył prawa od Andrzeja Zakrzewskiego, Michał w 1542 r. na jego rzecz ponowił rezygnację połowy Laskówka, tym razem za sumę 100 grz. (ib. k. 263v). Piotr, wspomaniany wyżej jeden z synów Heleny L., występował 1500 r. jako wuj Małgorzaty Łopieńskiej, żony Jana Zawiszy Wybranowskiego (P. 1389 k. 71v). Na połowie swej części w Wilamowie (dziś Wilanów) i na połowie części w Laskowie, mającej mu przypaść z działu braterskiego, oprawił 1501 r. posag 30 grz. żonie swej Jadwidze Koszewskiej (ib. k. 159v). Ta Jadwiga w 1508 r., już jako wdowa, wraz ze swym synem Maciejem nabyła za 70 grz. od Jana Bala i Mikołaja, braci z Miedźwiadu, zabójców jej męża, ich część w Kołdrąbiu w p. gnieźn. (P. 786 s. 48), a od Mikołaja Włoszynowskiego w 1509 r. za 60 grz. sposobem wyderkafu nabyła jeszcz trzecią część w tejże wsi (ib. s. 141). T. r. arbitrzy doprowadzili do ugody o głowę Piotra (G. 26 k. 13), a Jadwiga wzywała braci z Miedźwiadu do uiszczenia jej i Maciejowi 70 grz. (G. 19 k. 67v). Małoletni Maciej występował wtedy w asyście stryja Michała (ib. k. 72). Jadwiga w 1510 r. skwitowała Mikołaja Włoszynowskiego z części Kołdrąbia i z trzeciej części jeziora w tej wsi (ib. k. 163v). W 1512 r. była już 2-o v. żoną Michała Kamieńskiego i skwitowała syna Macieja z oprawy 30 grz. swego posagu na połowie Laskowa, na dworze i domu w Wilamowie oraz na połowie folwarku w tej wsi (P. 865 k. 189). Maciej całą trzecią część rodzicielską w Laskowie, mającą mu przypaść z działu z rodzonym stryjem Michałem, oraz dwa puste łany w Wilamowie sprzedał 1523 r. za 200 zł Katarzynie, wdowie po Stanisławie Wilamowskim (P. 1392 k. 508v). Kwitował w 1530 r. swego ojczyma Michała Kamieńskiego po śmierci swej matki Jadwigi ze swych dóbr macierzystych (g. 29 k. 111v). Marcin, syn Heleny, był chyba identyczny z Marcinem, mężem AGnieszki Koszewskiej, która w 1516 r. swoją część w Koszowie w p. gnieźn. sprzedała mężowi za 80 grz. (g. 335a k.38v).

Maciej nie żył już w 1527 r., kiedy to wdowa po nim Barbara Bożejewska skwitowała Świętosława Rzemieniewskiego ze swej bliższości w Rzemieniewicach (Kc. 2 k. 137v). Jerzy, syn Mikołaja, i żona jego Regina Żydowska, zostali 1592 r. skwitowani z 1.000 zł przez jej matkę Annę Ciosnowską z Dobrosołowa, wdowę po Wojciechu Żydowskim (G. 64 k. 443). Anna L. cz. Obodowa, siostrzenica i spadkobierczyni panny Katarzyny Rzęszkowskiej, już nie żyła 1593 r. (Kc. 121 k. 290v).

Laskowscy
Laskowscy różni, a wśród nich także i Laskowscy z Laskowa w p. pozn., a może Łaskowscy, których wyróżnić z zupełnś pewnością nie potrafię. Piotr miał 1469 r. termin z braćmi z Brzozy (P. 20 k. 17). Paweł, mąż Zofii, która 1493 r. miała termin z Zofią z Nowego Ceradza (P. 22 k. 75). Piotr, nie żyjący już w 1495 r., mąż Jadwigi, córki Macieja Nienińskiego (P. 856 k. 157). Małgorzata, wdowa po Szymonie Łobeskim 1510 r. Maciej, syn Jana, pozwał 1516 r. Marcina Wargowskiego, dziedzica w Bielejewie (Py. 24 k. 190v). Żona Jana L. Małgorzata i jej siostra Elżbieta, wdowa po mieszczaninie z Kobylina, Marcinie Zaroszce, pozwały 1531 r. Mikołaja Krzyżankowskiego (Kośc. 234 k. 208). Maciej sprzedał 1536 r. za 600 grz. części wsi Osiek i pustek Usłodzino w p. pyzdr. Annie Manieckiej, żonie Marcina Kolnickiego Masłka (P. 1394 k. 73v). Żona Wojciecha L., Elżbieta, mająca oprawę na Goniębicach, i jej syn Marcin Goniębicki, dziedzic w tej wsi, winni byli 1537 r. sumę 8 grz. Janowi Granowskiemu (Kośc. 234 k. 339). Stanisław w 1555 r. mianowany przez Bartłomieja Mokronoskiego jedym z opiekunów jego dzieci (P. 787 k. 30). Mikołaj, mąż Anny Dziećmiarowskiej, bezpotomnej, już nie żyjącej w 1556 r. (P. 1396 k. 342). Mikołaj, mąż Anny Kawieckiej 1578 r. (Kośc. 258 k. 213). Mikołaj skwitowany 1580 r. przez Jana Belęckiego cz. Lutomskiego i żonę jego w imieniu Piotra Lisieckiego z sumy 2.700 zł, którą to sumę Mikołaj był winien zmarłemu ojcu Piotra (P. 935 k. 140v). Panny Anna, Agnieszka i Zofia, córki zmarłego "szlachetnego i sławetnego" Marcina L., obywatela żnińskiego, żyły 1590 r. (ib. k. 481). Jadwiga, córka Piotra, wyszła 1591 r., krótko po 14/X, za Wojciecha Skrzetuskiego (p. 1400 k. 778). Żyli jeszcze oboje 1607 r. Maciej, syn zmarłego Macieja, spisywał 1597 r. dożywocie ze swą żoną Magdaleną Wyszławską, córką Jana (P. 1402 k. 372v). Anna, wdowa po Stanisławie Bujalskim 1599 r. Anna, w l. 1599-1621 żona Łukasza Kłobukowskiego. Andrzej, mąż Agnieszki Spławskiej, córki Benedykta, która 1602 r. swoją cześć we wsi Wyskoć w p. kośc. sprzedała za 100 zł Łukaszowi Gułtowskiemu (p. 1404 k. 414). Zofia, przeorysza w Owińskach w l. 1602-1610 (P. 1404 k. 417; 1407 k. 199). Anna, wdowa po Adamie Stęgoskim 1603 r. Andrzej nie żył już 1606 r., kiedy występowała jako wdowa po nim Agnieszka Bachówna Zdzienicka (I. Kon. 32 k. 423). Jan nie żył już 1606 r., kiedy jego córka Jadwiga była żoną Jana Mieszkowskiego (P. 1405 k. 506v). Oboje Mieszkowscy już nie żyli w 1636 r. Walenty 1615 r. występował jako ojciec chrzstny (LB. Siemowo). Może po tym Walentym wdową była Anna Lossewna, córka Krzysztofa, która 1623 r., już jako 2-o v. żona Stanisława Śwejkowskiego, dostała od Łukasza Pigłowskiego zapis 100 zł, legowanych jej testamentem przez Jana Żórawskiego (Ws. 33 k. 308). Kwitowała Pigłowskiego z tej sumy 1626 r. (Kośc. 294 k. 163v). Jako wdowa i po tym drugim mężu żyła jeszcze 1651 r. (Kośc. 302 k. 543v). Bartłomiej miał syna Stanisława, w r. 1622 plenipotenta Jerzego Pudwelsa (W. 27 k. 436). Może tego samego Stanisława pozwali 1623 r. Zygmunt i Maciej Pogorellowie o najazd na Gołaszyn i zamordowanie ich ojca Jerzego (Ws. 33 k. 263 ). Adam, syn zmarłego Pawła z p. czerskiego dawał 1623 r. zobowiązanie dotrzymania kontraktu ks. Janowi Krzyckiemu, koadiutorowi opata kronowskiego (N. 173 k. 392). Michał a żoną Katarzyną Batówną dostali oboje 1626 r. od Jerzego Kłapowskiego zobowiązanie dotyczące dzierżawy Jabłówka (Kc. 19 k. 781v). Anna, w l. 1634-1652 żona Andrzeja Jeżewskiego, w l. 1657-1661 wdowa po nim. Kunegunda, klaryska gnieźnieńska 1636 r. (G. 80 k. 191v). Dorota, wdowa po Stanisławie Pogorzelskim w l. 1636-1640.

Chryzostom (Krzysztof) spisywał 1637 r. wzajemne dożywocie z żoną Małgorzatą Pakosławską (P. 1419 k. 105v). Ta Małgorzata w r. 1646 wydzierżawiła od Bartłomieja Kaczkowskiego, chorążego inowrocławskiego, na trzy lata Witkowo w p. gnieźn.. z którego to kontraktu została w 1649 r. wraz z mężem skwitowana przez Zofię z Bogusławic, wdowę po chorążym, i jej synów (G. 82 k. 48v). Oboje wydzierżawili w 1650 r. miasto Kazimierz i przyległe wsie od Zygmunta Żelęckiego (P. 1061 k. 64). W 1652 r. Chryzostom już nie żył i Małgorzata w imieniu własnym i syna Ludwika kwitowała z 1.000 zł Jana Woźnickiego (P. 1064 k. 827v). Córki Chryzostoma to: Katarzyna, żona 1661 r. 1-o v. Jana Kosmowskiego, 2-o v. w l. 1665-1666 Jana Żółtowskiego, żyjąca jeszcze jako wdowa 1690 r., Zofia, w r. 1657-1690 wdowa po Janie Rokossowskim.

Ludwik, syn Chryzostoma i Pakosławskiej, otrzymał w 1676 r. od małżonków Lipnickich cesję zapisu na Małachowie Pańskim (P. 1094 k. 924v). Ożenił się 1 III 1677 r. z Katarzyną Sobocką (LC Objezierze) i 1679 r. oprawił jej posag 8.000 zł (P. 1429 k. 482v). Była ona córką Andrzeja z Nieczajny Sobockiego, dziedzica Gułtów, i już nie żyła w 1701 r. (P. 1140 III k. 6v). Ludwik był 1687 r. dzierżawcą Ossowa koło Szamotuł, żył jeszcze w 1707 r. (P. 1144 k. 175v). Miał z tej żony synów: Andrzeja, Jana i Wojciecha, córki: Joannę, ur. w Nieczajnie, ochrzcz. 3 VII 1678 r., zapewne zmarłą niedługo potem, i Joannę Antoninę, ur. tamże, ochrzcz. 24 VI 1681 r. (LB Objezierze), 1-o v. w r. 1701 wydaną za Aleksandra Raksińskiego (Rakczyńskiego?), 2-o v. w l. 1712-1716 żonę Józefa Chełmickiego, 3-o v. zaślubioną 1719 r. Pawłowi Chrzanowskiemu, zmarłą bezpotomnie 1727 r. Ludwik z dziećmi Andrzejem, Janem, Wojciechem i Joanną występował 1701 r. (P. 1140 III k. 6v, 97v). Spośród nich, Jan, bezdzietny, nie żył już w 1726 r. (ZTP 44 k. 1151).

1. Andrzej, syn Ludwika i Sobockiej, w imieniu własnym i siostrym Raksińskiej, kwitował 1707 r. Andrzeja Sobockiego, posesora Nieczajny i Kowalewka, z 400 zł (P. 1144 k. 175v). Pierwszą jego żoną była nieznana mi z nazwiska Dorota, z którą miał Józefa Ludwika, ur. w Kowalewku i ochrzcz. 25 III 1714 r. (LB Objezierze). Drugą jego żoną była była Konstancja z Bukowca Dąbrowska, córka Jana i Zofii Wierzejskiej. Wspólnie z nią był posesorem wójtostwa "Gniewowskiego" w kluczu woniejskim opactwa lubińskiego, którego to wójtostwo w 1720 r. wykupili od nich małżonkowie Przeuscy (Kośc. 168 k. 420). Andrzej wraz z bratem Wojciechem, jako spadkobiercy bezdzietnego brata Jana, pozwali 1726 r. Mikołaja Zdzychowskiego, cześnika kaliskiego, dziedzica Gutowa (ZTP 44 k. 1151). Nie żył już w 1744 r. (Kośc. 322 k. 133), zaś Konstancja żyła jeszcze w 1758 r. (P. 1325 k. 161v). Z niej byli synowie: Maciej i Tomasz, córki: Katarzyna, w r. 1754 żona Stefana Domiechowskiego, wdowa po nim 1774 r., Jadwiga, w r. 1754 1-o v. za Franciszkiem Sakowskim (Siekielskim?), w l. 1766-1775 2-o v. za Janem Wilkońskim, wdowa w l. 1781-1785 Tomasz, bezpotomny, nie żył już 1774 r. (P. 1351 k. 191). Może po tym to Tomaszu była wdową Katarzyna Porowska, córka Rocha i Katarzyny Krasińskiej, występująca 1776 r. (Py. 158 k. 497).

Maciej, syn Andrzeja i Dąbrowskiej, w 1744 r. jako spadkobierca ojca i dziada Ludwika w imieniu własym i brata Tomasza mianował plenipotentów (Kośc. 322 k. 133). Ożenił się 16 XI 1749 r. z Rozalią (Różą) Topińską, wdową po Janie Gorczyczewskim, regensie ziemskim poznańskim (LC Poznań, Fara; P. 1313 k. 79v), był 1759 r. murgrabią grodzkim poznańskim (P. 1327 k. 92v). Maciej żył jeszcze 1766 r. (P. 1342 k. 31), nie żył w 1774 r., kiedy jako spadkobierczynie jego i jego brata Tomasza występowały siostry ich Wilkońska i Domiechowska (P. 1351 k. 191). Był wprawdzie z Topińskiej syn Bonifacy Jan Nepomucen, ochrzcz. 1751 r. (LB Poznań, Fara), ale umarł dzieckiem.

2. Wojciech Antoni, syn Ludwika i Sobockiej, ur. w Ossowie, ochrzcz. r. 1687.3/IV. (LB Szamotuły). Żoną jego była 1717 r. Teresa Gorzyńska, córka Adama i Marianny Brezianki (I. Kon. 73 k. 422). Wspólnie z nią w 1718 r. od Stanisława Gorzyńskiego wziął w zastaw na trzy lata za 2.000 zł. wieś Rudzicę (ib. 75 k. 38v). Kwitowali się z Gorzyńskim z tego zastawu 1721 r. (ib. k. 281v). Byli oboje dożywotnikami sołectw we wsiach Trześniewo i Wakowy w starostwie kolskim i 1731 r. sprzedali swe prawa do owych sołectw za 500 zł Pawłowi Olkiewiczowi i żonie jego Konstancji Będkowskiej (ib. 76 k. 388v). Teresa, już jako wdowa, kwitowała 1749 r. Katarzynę z Chwałkowskich Polichnowską (ib. 78 s. 284), a żyła jeszcze 1752 r., kiedy syn jej i Wojciecha, Krzysztof w imieniu własym i braci swych Wawrzyńca i Adama cedował pewne sumy bratu stryjecznemu Maciejowi (P. 1308 k. 53). Wszyscy trzej żyli jeszcze 1754 r. (Ws. 92 k. 32). Zob. tablicę.

Kazimierz, maż Marianny Niniewskiej, córki Władysława i Anny Pawłowskiej, zawierał w 1742 r. kompromis z Mikołajem Korytowskim. Nie żył już wtedy syn Maciej, żyli natomiast: Wojciech, Stanisław i Jan, oraz córki: Franciszka i Zofia (I. Kal. 178/180 s. 173). Prócz tych był jeszcze syn Marcin. Kazimierz żył jeszcze 1759 r., kiedy o Mariannie z Niniewskich mowa jako o już zmarłej (rel. Kal. 172/173 s. 800). Spośród córek, Franciszka była w l. 1759-1774 żoną Bartłomieja Raczyńskiego i umarła 28 XI 1784 r. mając lat około 63. Zofia, w l. 1759-1774 żona Walentego Ojrzyńskiego (Ojzrzyńskiego), zmarła 11 XII 1781 r. (LM Sobótka). Ich rodzną siotrą była Agnieszka, w r. 1759 żona Józefa Rzepeckiego (rel. Kal. 171 s. 438). Szlachetna Ludmiła (!) z Laskowskich Oydzyńska zaślubiła 10 VIII 1774 r. "uczciwego" Kaspra Szudzińskiego (LC Sobótka). Nie umiem wyjaśnić kim była? Wspomniany

@tablica

wyżej Wojciech w r. 1774 w imieniu własym, brata Marcina i sióstr Raczyńskiej i Ojrzyńskiej kwitował Józefa Malczewskiego, dziedzica części Gutowa zwanej Mroczkowszczyzną, z 75 zł z sumy 3.580 zł, należnej im z ugody spisanej w 1719 r. między ich babką Anną Niniewską a ich matką, jej braćmi i siostrą (I. Kal. 214/216 k. 73). Wojciech ten z żony Rozalii N. miał syna Antoniego, ur. w Gutowie, ochrzcz. 20 VI 1761 r. Wojciech żył jeszcze 9 I 1777 r. (LB Sobótka), umarł w Gutowie 2 XII 1786 r., mając ok. 80 lat (LM Sobótka). Marcin z Gutowa ożenił się 1-o v. 24 I 1761 r. z Domicelą (Dominiką) Dembińską (LC Droszew), która umarła w Gutowie 6 III 1763 r., mając 48 lat (LM Sobótka). Marcin, dziedzic Gutowa, zaślubił 2-o v. 5 XI 1770 r. Agnieszką Bąkowską, a świadkami tego ślubu byli Wojciech L. i wdowa Konstancja L. (LC Sobótka). Z pierwszej żony pochodził syn Stanisław Kostka, ur. w Gutowie, ochrzcz. 11 XII 1762 r. (LB Sobótka), z drugiej: Jakub, ur. w Gutowie, ochrzcz. 5 VII 1771 r., Jan Wojciech, ur. 3 VII 1774 r. (ib.). Krewni powyższych byli: Jan, major wojsk koronnych, mąż Ludwiki Chmielińskiej, oboje nie żyjący już w 1742 r., rodzice Macieja, wówczas magistra Soc. Jesu, i Józefa, podchorążego regimentu pieszego łanowego (I. Kal. 178/180 s. 173).Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona274275276277[278]279280281282Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników