Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona278279280281[282]283284285286Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Laborscy - Lisieccy
Latosińscy
Latosińscy. Barbara i jej mąż Jan Goryński, oboje już nie żyjący 1701 r. Wawrzyniec, od dwóch lat ekonom w Lgowie, zaślubił 16 VII 1777 r. Mariannę Słonecką (LC Lgów). Józef z województwa chełmińskiego, spędził 20 lat na służbie króla pruskiego, umarł w Pyszącej 14 IX 1780 r. (LM Śrem).

Latowicki
Latowicki szlachetny Maciej, krawiec i obywatel poznański, kwitował 1539 r. wójta i rajców pyzdrskich ze swego uwięzienia we wsi Cieśle i trzymania jako złoczyńcę i złodzieja (P. 878 k. 388v).

Latowscy z Latowic
Latowscy z Latowic w p. kaliskim. Abraham Konopka i Wincenty z Latawic Latowscy na sądach w Kaliszu w l. 1410-1415 (Wybór zapisek sąd. kalis., wyd. Ulanowski). Małgorzata z Latowic, wdowa po Abrahamie z Psar (I. Kal 2 k. 15v). Zapewne synami Abrahama byli bracia: Piotr, Andrzej, Stanisław i Marcin. Piotr, za którego Strzałek z Parczewa ręczył 1438 r. Mirosławowi niegdy z Parczewa (ib. k. 71v). Wojciech z Kaliszkowic i Gałązek przysięgał 1439 r. wobec niego, iż zajął bydło (ib. k. 147). Agnieszka, żona Piotra, scedowała 1443 r. swoją część posagową i wienną w Latowicach i Poświątnej p. kal. Andrzejowi Sikaczowi z Podkoców (ib. 6 k. 3). Piotr był dziedzicem w Latowicach i Mikorzynie w p. kal., zobowiązał się 1445 r. uiścić półtorej grzywny bratu Andrzejowi (ib. 3 k. 147v). Swoją część w Mikorzynie zastawił 1446 r. na sześć lat za 10 grz. Andrzejowi Sikaczowi z Podkoców (ib. 4 k. 31v). W 1447 r. zastawił temu Andrzejowi ponownie swoją część w Mikorzynie (ib. k. 54v). Umarł t. r., bo Agnieszka, już jako wdowa, i jej syn niedzielny Mikołaj występowali wtedy jako dziedzice w Zaborowicach i Mikorzynie (ib. k. 130v). Oboje płacili 1448 r. winę trzy grzywny Kanianowi, Żydowi kaliskiemu (ib. k. 174v). Bracia Piotra, Andrzej i Stanisław z Latowic kupili 1444 r. za 45 grz. od Filipa z Rossoszycy cztery łany osiadłe w Rossoszycy w p. kal. (P. 1379 k.77). Stanisław z Latowic, brat rodzony zmarłego Marcina, żądał 1453 r. uiszczenia należnych dwóch grzywien od tegoż Filipa (I. Kal. 5 k. 740v). Stanisław nie żył już 1457 r., kiedy wdowa po nim Anna kwitowała ze swej oprawy dzieci jego, Wojciecha i Małgorzatę (Py 11 k. 56v). Anna z Trzebieni części w Latowicach, należącą do jej bratanka Wojciecha, wydzierżawiła 1465 r. za 7 grz. Janowi Szczypierskiemu (I. Kal. 1 k. 328v). Wojciech L. skwitowany 1470 r. z 10 grz. przez Naczka i Piotra, braci z Małych Gałązek (ib. 2 k. 104).Olechna z Sieroszewic pozwała 1493 r. Wojciecha L. o najście tej wsi (P. 23 k. 178). Wojciech całe części wsi Latowic, Mikorzyno, Poświątne i Siedliska zastawił 1498 r. za 30 grz. Janowi Koroszowi z Chrostowa (I. Kal 5 k. 25). Połowę Latowic wyderkował 1503 r. za 15 grz. Wojciechowi Kowalskiemu (P. 1389 k. 263). Dzieci Wojciecha i Anny Jarskiej: Bieniasz, Stanisław, Katarzyna i Małgorzata w asyście stryja Jakuba Bielczewskiego i wuja Mikołaja Jarskiego kwitowały 1505 r. Mikołaja Bielczewskiego z 30 grz. które ich matka, jako swój posag, wniosła z Jarek na Bielczewo (I. Kal. 6 k. 16v). Benedykt L., zapewne identyczny z tym Bieniaszem, dziedzic w Latowicach, zobowiązał się 1550 r. połowę Łatowic z pustkami Mikorzyno i Dziekciarnia sprzedać za 450 grz. Maciejowi Kotojeckiemu (I. Kal 12 s. 110). Na spadkobierczynię Benedykt obrał swą siostrzenicę szl. Annę, żonę sław. Andrzeja Orzełka, obywatela sieradzkiego, której Kotojecki zapisał wtedy dług 330 zł (ib. s. 114). Zob. tablicę.

Latowscy
@tablica

Marcin, syn zmarłego Michała z Latowic, po bezpotomnej śmierci żony swej Agnieszki, został 1453 r. skwitowany przez jej brata Kunata z Latowic z jej posagu (I. Kal. 5 k. 65v). Marcin z Latowic kwitował 1457 r. z bliższości po swej rodzonej wujence Agnieszce, żonie Andrzeja z Czechla, ks. Jana, plebana w Szymanowicach, i Piotra z Czechla, siostrzeńca tego księdza (Py. 11 k. 115v). Po śmierci tego Marcina z Latowic prawo bliższości do dóbr w tej wsi zostało przyznane przez arbitrów Janowi Szczypierskiemu (I. Kal. 2 k. 386v).

Latowscy cz. Kotojeccy (Kotowieccy) z Latowic w p. kal. Marcin Kotojecki kupił 1550 r. połowę Latowic z pustkami Mikorzyno i Dziekciarnia za 450 grz. od Benedykta Latowskiego (I. Kal. 12 s. 110). Wdowie po tym Marcinie, zwanym Kotojeckim cz. Latowskim, Annie Grojeckiej winien był 1568 r. 10 grz. Stanisław Kęszycki (ib. 34 s. 130). Marcin miał dwóch synów, Jana i Hieronima. Jan L. cz. Kotojecki (Kotowiecki) na połowie swych części w Latowicach i w pustce Mikorzynku oprawił 28 V 1572 r. posag 400 zł przyszłej swej żonie Jadwidze Śliwnickiej, córce Marcina (R. Kal. 4 k. 80v). Jego drugą żoną była 1576 r. Łucja Sulimowska, córka Mikołaja i Elżbiety Biernackiej (I. Kal. 44 s. 1161). Jan części Latowic, Mikorzynka i Dziekcierni, wyłączywszy dla siebie pewne części gaju czyli łąki, sprzedał 1579 r. za 1.400 zł bratu Hieronimowi (R. Kal. 5 k. 88v). Część Latowic i Dziekciarni sprzedał 1584 r. za 10 grz. Andrzejowi Sławoszewskiemu (ib. k. 376). Hieronim L. cz. Kotowiecki sprzedał 1578 r. Wojciechowi Turskiemu Janowicach części w Latowicach oraz połowy we wsiach pustych: Mikorzynko, Dziegietnia (!), Kiekrz i Lulik, odziedziczonych obok brata Jana po ojcu Marcinie (ib. k. 18) i zaraz potem odkupił od niego z powrotem połowę stawy Mikorzynko (ib. k. 24v).Jak już widzieliśmy, w 1578 r. kupił od brata jego części w powyższych wsiach, Turski zaś w 1582 r. kupione od Hieronima części odprzedał Andrzejowi Sławoszewskiemu (ib. k. 262). Temu Sławoszewskiemu Hieronim sprzedał 1584 r. za 800 zł te części, które kupił był od brata Jana (ib. k. 414v). Do wsi Szczury, należącej do Hieronima, usiłowali intromitować Samuel i Paweł Goreccy 1602 r., toczący z nim sprawę o dług 100 zł (Rel. Kal. 1 k. 342v). Hieronimowi i jego żonie Dorocie Pakosławskiej Katarzyna z Kobylin Konarska, wdowa po Janie Zborowskim, kasztelanie gnieźnieńskim, zastawiła 1604 r. za 1.800 zł folwark w mieście Zduny (I. kal. 70 k. 599v). Hieronim już nie żył 1616 r. Opiekunowie jego córek, Zofii i Katarzyny, Jan Pakosławski i Tomasz Gorecki kwitowali wtedy Zofię Zborowską, córkę kasztelana, wdowę po Jerzym Radzi-

Latowscy cz. Kotojeccy (Kotowieccy)
@tablica

wille, 2-o v. żonę Abrahama Sieniuty, z 1.800 zł zapisanych sposobem zastawu na Zdunach (ib. 82 k. 919). Zofia L-a cz. Kotowiecka niewątpliwie identyczna z powyższą, żona Tomasza Dąbrowskiego, działała 1641 r. w asyście brata stryjecznego Jana Kotowieckiego (I. Kal. 107a s. 142). Katarzyna, już w r. 1641 żona Benedykta Dąbrowskiego, kwitowała wtedy z opieki Tomasza Goreckiego (I. Kal. 107a s. 737). Zob. tablicę.

Laudańscy h. Jastrzębiec
Laudańscy h. Jastrzębiec, ze Żmudzi. Jan L. Rymowic, syn zmarłego Jerzego, w 1612 r. wydzierżawił na trzy lata za 48 zł od Wojciecha Bogusza Przedzyńskiego, dziedzica, i Małgorzaty z Bogusławskich Kaczkowskiej, zastawniczki, części wsi Przedzino w p. kal. (I. Kal. 78 s. 1303). Franciszek spisał 19 VI 1766 r. pod zakładem 12.000 zł kontrakt dzoerżawny na trzy lata od Franciszki Wlaknowskiej, wdowy po Antonim Boguckim, wsi Chwalibogowo w p. pyzdr. Kwitował się z nią z owego kontraktu 1769 r. (Py. 158 k. 57v, 58). Ludwika, matka chrzestna 9 VI 1771 r. (LB Graboszewo). Wiktoria, w r. 1785 żona Wawrzyńca Kurcewskiego, 1787 r. wdowa po nim.

Lausonówna
Lausonówna Marianna, wdowa po Macieju Hieronimie Wolskim 1641 r. (W. 38 k. 249v)

Labelscy
Labelscy szlachetni Jerzy i Jakub, bracia rodzeni, obaj już nie żyjący 1641 r. Ich siostra Anna, żona sław. Macieja Czander. Jakub był bezdzietny. Córka Jerzego i Jadwigi Głaniszewskiej, Marianna, w l. 1641-1644 żona szlach. Łukasza Plucińskiego , spadkobierczyni stryja Jakuba, kwitowała się 1641 r. z Maciejem Cuander, owdowiałym po Annie L., zaś 1644 r. kwitowała z 200 zł Władysława Rydzyńskiego (Kośc. 299 k. 498; 301 k. 714v). Jako wdowa żyła jeszcze 1664 r.

Leben
Leben, zob. Löben.

Lebowscy h. Gozdawa
Lebowscy h. Gozdawa. Zofia zaślubiła w Strzelnie 5 III 1680 r. Marcina Gorzechowskiego. Konstanty, mąż Agnieszki Ulatowskiej, córki Jakuba i Marianny Radolińskiej, która w 1731 r. sumę 1.066 zł, pochodzącą z układu spisanego 1724 r. w Mierucinie ze zmarłym Jerzym Wałdowskim, łowczym wschowskim, cedowała Janowi Falęckiemu, burgrabiemu grodzkiemu chełmińskiemu (N. 205 k. 10v). Tego Konstantego syn Walenty i córka Brygida, wdowa po Józefie Lesiewskim, urodzeni z Ulatowskiej kwitowali wówczas swoją matkę (ib. k. 11).

Lebrecht
Lebrecht Jan, już nie żyjący 1792 r., mąż Konstancji Karoliny Jaskóleckiej, córki Bogusława i Beaty Löben, która to Konstancja Karolina występowała wtedy jako wdowa (P. 1369 k. 604).

z Lechowa w p. kośc.
z Lechowa w p. kośc., zob. Łąccy h. Karzbok.

Leczkowscy
Leczkowscy. Maciej kupił 1599 r. za 100 grz. od Łukasza Wysławskiego grunt pusty zw. Wygorzeliny we wsi Wysławice p. kal. (P. 1403 k. 81). Bartłomiej, już nie żyjący 1603 r., mąż Anny Wysławskiej, 2-o v. żony Mikołaja Wysławskiego, która wtedy występowała jako współspadkobierczyni brata Łukasza Wysławskiego (P. 973 k. 430). Bartłomiej miał córkę Barbarę, w r. 1606 żona Michała Glińskiego (P. 1405 k. 504).

Ledóchowscy h. Szaława
Ledóchowscy h. Szaława z Ledóchowa w p. krzemienieckim. Marcin, sędzia ziemski krzemieniecki, nie żył już 1681 r., a wdowa po nim, Marianna Jełowiecka spisała wtedy w Olesznie kontrakt z Michałem Raczyńskim, mocą którego sumę 15.000 zł, zapisaną sobie na Prusinowie i części Sławna w p. pozn. przez Bonawenturę Jaskóleckiego, cedowała Raczyńskiemu (Kc. 132 k. 134). Samuel, podsędek ziemski krzemieniecki, został 1725 r. mianowany przez Samuela Tyszewicza opiekunem jego bratanka Michała (Kośc. 314 s. 348). Adam na Ledóchowie L., starosta włodzimierski, potem kasztelan wołyński. W r.1759 Marianna była już 2-o v. żoną Piotra Miączyńskiego, wojewody czerniechowskiego (ib. 171 s. 607). Jako dziedziczka Sobótki występowała 1762 r. (ib. 178 k. 382v). Mąż Marianny z Wielkiego Chrząstowa Wierzbowskiej, dziedziczki miasta Sobótka Wielka i wsi Sobótka Mała, spadłych po jej bezpotomnym bracie Adamie Wierzbowskim, staroście szadkowskim, 1736 r.(I. Kal. 171/173 s. 307, 593). Żyli oboje 1748 r., a spośród ich dzieci syn Franciszek Sobótka, mocą transakcji z 1784 r. między spadkobiercami Ledóchowskiego, wojewody czerniechowskiego, a Andrzejem Bogdańskim, przeszła na własność tego ostatniego (ib. 227 k. 54). Franciszek, starosta włodzimierski, i żona jego Anna z Denhoffów, rodzice Anny, która 1768 r. wyszła za Michała Czapskiego, wojewodę malborskiego (Estr. XIV, s. 512-518).

Nie wiem, czy do tych samych zaliczyć można szl. Antoniego Józefa, występującego w l. 1793-1800, doktora medycyny, którego dzieci zrodzone z Antoniny Piegłowskiej: Jan Onufry umarł 8 X 1799 r., mając lat pięć, Julianna Amalia, ur. 7 III, zmarła 16 X 1799 (LB. LM Fara, Pozn.)

Lehndorf h. Własnego
Lehndorf h. Własnego z Prus Książęcych. Sebastian Dymitr L.-Nowowiejski, mąż Marianny Schlichting, córki Albrechta (Wojciecha) i Heleny z Kosiczyna. Oboje pozwani 1647 r. przez Sebalda Golczy (W. 82 k. 72v)

Lekszyccy h. Warna
Lekszyccy h. Warna. Mieli być identyczni z Leksickimi cz. Lekszyckimi h. Warnia z Leksic w p. proszowskim (Żychliński I). Ur. Franciszek z żony Kunegundy miał córkę Annę Katarzynę, ur. w Lwówku, ochrzcz.20 VIII 1683 r. (LB Lwówek). Ur. Franciszka Lexickiego i Kunegundy córka Teresa, ur. w Zgierzynku, ochrzcz. 6 X 1681 r. (LB Brody). Ur. Marcin, ekonom cz. podstarości w Domachowie, miał z żony Róży córkę Helenę Annę ochrzcz. 5 VIII 1742 r., i miał syna Wojciecha, ochrzcz. 17 V 1744 r. (LB Domachowo). Chyba ta sama Róża Lexycka przebywała 1753 r. we dworze w Dolsku (LB Dolsk). Wojciech był w l. 1776-83 ekonomem w Chociczy, wsi małżonków Mazowieckich (LB Nowe Miasto). Był 9 VII 1782 r. świadkiem w Laskówce przy ślubie szl. Józefa L-go z panną Urszulą L-ą (LC Nowe Miasto), może jako brat młodego lub panny młodej? Chyba identyczny z nim Wojciech, leśniczy we wsi Ugoda, mąż Marianny żyjącej 1814 r. (LB Golejewko). Szl. Wojciech oblatował 1779 r. kontrakt zawarty 1778 r. między Grabskimi i Mazowieckim, dotyczący Chocieszy, Kolnic i Kolniczek (Py. 158 k. 848). Wedle Józefa Lekszyckiego, archiwisty poznańskiego, ów Wojciech to właśnie syn Marcina i Róży, mąż Marianny Skibickiej, a ojciec: Antoniego, Izydora i Michała Władysława, ur. w Chociczy 22 IX 1780 r. (LB Nowe Miasto), zmarłego bezpotomnie. Znamy akty chrztu dwóch jeszcze synów Wojciecha i Marianny. Są to: Ignacy Antoni Józef, ur. w Chociczy, ochrzcz. 12 VIII 1776 r., i Franciszek Antoni Onufry, ochrzcz. 9 X 1778 r. (ib.). Jeden z nich, nie wiem który, był zapewne identyczny ze wspomnianym Antonim, o którym niżej.Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona278279280281[282]283284285286Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników